Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Nørrebro Handelsforening. Stiftet i 1891. Foreningens Hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 2.
Foreningens geografiske område er Nørrebro, med tilgrænsende sidegader.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at arrangere fælles aktiviteter til gavn for foreningens medlemmer, samt i øvrigt varetage disses fælles interesse til fremme for handelslivet i området.

Stk. 2.
Foreningens formål kan realiseres ved at oprette forskellige afdelinger indenfor foreningen. Disse afdelinger kan føre selvstændige regnskaber eller føres regnskabsmæssigt i hovedregnskabet. Ved etablering af en selvstændig afdeling skal budget og reglerne herfor godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3.
Den daglige ledelse af en afdeling vælges af og blandt bestyrelsen. Ledelsen af den afdeling kan antage medhjælp som dog skal godkendes af bestyrelsen.

§ 3 Medlemskab

Medlemskab kan opnås af de erhvervsdrivende, liberale erhverv og foreninger, der har beliggenhed indenfor det geografiske område. Ethvert medlemskab er dog betinget af bestyrelsens godkendelse. Eventuel beslutning om eksklusion, f.eks. kontingent restance, illoyal optræden eller forretningsmetoder der skæmmer foreningens omdømme, træffes af bestyrelsen. En sådan beslutning kan indbringes for førstkommende generalforsamling.

Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for foreningen. Bestyrelsen afgør under ansvar overfor generalforsamlingen, om optagelse kan finde sted. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Stk. 2.
Der optages ikke særskilte medlemmer i de efter § 2, stk. 2 etablerede afdelinger.

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og op til 8 medlemmer.

Stk. 2.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved forfald kan den anden part tegne sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan ved kontraktforpligtelse forpligte foreningen, med følgende begrænsninger:

a. Maksimalt med 50% at et beløb svarende til sidste regnskabsårs konstateret kontingent indtægt.

b. Ved arrangementer, hvis budget overstiger kr. 40.000 (i 1995-kroner), og hvor medlemmerne eller andre har forpligtet sig til, at betale til foreningen, er bestyrelsens dispositionsret ændret til maksimalt 50 % af sidste års konstateret kontingent indtægt plus det samlede indgående kontraktlige beløb.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Udvalg og arrangementer

Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Intet udvalg har dog økonomisk dispositionsret og kan kun træffe bindende aftaler om arrangementer i samråd med bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i Københavns Kommune inden udgangen af 1. kvartal i kalenderåret og indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel og indkaldelsen skal mindst indeholde: Dagsorden, regnskab og forslag til budget/kontingent for det kommende foreningsår. Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden, samt beretning fra afdelinger/udvalg

3. Aflæggelse af revideret regnskab for foreningen. Eventuelle afdelingers regnskab skal foreligge i revideret og godkendt stand.

4. Vedtagelse af budget og kontingent satser.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse:

a. Formand, ulige år

b. Næstformand, lige år

c. Kasserer, lige år

d. Sekretær, ulige år

e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

2 bestyrelses suppleanter vælges hvert år

2 Interne revisorer vælges hvert år

Genvalg kan finde sted. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 9 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

§ 7 Stemmeret

Stemmeberettiget er hvert medlem med 1 stemme. Adgangsberettiget er hvert medlem med op til en ledsager. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted, dog maksimalt 1 fuldmagt pr. fremmødte medlem. Valgbar er hvert medlem med arbejdsmæssig tilknytning til foreningens område og valg kan finde sted ved skriftlig tilkendegivelse herom, såfremt personligt fremmøde er forhindret.

Stk. 2.
Stemmeretten bortfalder såfremt et medlem er i kontingent restance.

§ 8 Vedtægter

Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse herom på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, medmindre der på en ordinær generalforsamling er vedtaget ændringer med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 aktive medlemmer skriftligt begærer det. Begæring herom med angivelse af, hvilke emner, der agtes behandlet på generalforsamlingen. Underskriverne af begæringen har mødepligt.

Reglerne for indvarsling m.v. er som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11 Æresmedlem

Et medlem, der har gjort en særlig indsats for foreningen, kan på indstilling af bestyrelsen, udnævnes til æresmedlem på generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, 3/4 af foreningens medlemmer afgiver skriftlig stemmeerklæring herom (urafstemning). Såfremt foreningen bliver opløst, skal foreningens formue overgå som vederlagsfri gave til Nørrebro Handelsforenings stiftelses- og understøttelsesfond.

Senest vedtaget 27. marts 1996


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16