Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforenings Stiftelse og Understøttelsesfond

§ 1 Navn
Fondens navn er Nørrebro Handelsforenings Stiftelse og Understøttelsesfond.

§ 2 Hjemsted
Fondens hjemsted er København Kommune.

§ 3 Formål
Fondens formål er efter bestyrelsens skøn:

  • at støtte ældre medlemmer af handelsforeningen, som på grund af sygdom, ulykkestilfælde eller anden tænkelig årsag er kommet i trang, samt subsidiært
  • at støtte andre medlemmer af handelsforeningen i trang, samt mere subsidiært
  • at støtte unge handelsfolk på Nørrebro under uddannelse, samt mere subsidiært
  • at støtte aktiviteter eller personer som gør eller har gjort en indsats for handelslivet på Nørrebro, samt mere subsidiært
  • at støtte Nørrebro Handelsforenings virke og drift.

§ 4 Formue
Fondens formue, som foreligger i indestående i pengeinstitut og værdipapirer andrager pr. 31.12.95 kr. 481.000 (ansat).

§ 5 Uddeling af renter og afkast
Fondens formue skal forblive uberørt, således at alene renter og afkast heraf anvendes til udlodning. Fondens formue må ej heller pantsættes eller være genstand for eksekution, arrest eller anden kreditorforfølgning. Dog må der i ejendommen optages almindelige realkreditlån til nødvendige istandsættelse / vedligeholdelsearbejder. Uddeling kan ske én eller flere gange årligt efter bestyrelsens beslutning.

§ 6 Bestyrelsen
Fonden ledes af bestyrelsen for Nørrebro Handelsforening. Bestyrelsen består efter handelsforeningens vedtægter af den 4. december 1995 af formanden og op til 8 medlemmer, der vælges af foreningens generalforsamling med simpelt stemmeflertal. Formanden og sekretæren vælges i ulige år for 2 år ad gangen, næstformanden og kassereren vælges i lige år for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer vælges hvert år. Ligeledes vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

§ 7 Regnskab, revision, tegning og formue
Over fondens formue, dets indtægter og udgifter, aflægger bestyrelsen hvert år regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det til enhver tid hørende revisionsfirma i Nørrebro Handelsforening kan samtidig være revisorer i fonden. Der vælges revisionsfirma ved hvert års ordinære generalforsamling i Nørrebro Handelsforening.

§ 8 Vedtægter og opløsning
Beslutning om ændring af fondens vedtægter kræver enstemmighed i bestyrelsen, samt tilslutning af 2/3 af de tilstedeværende stemmer på den årlige generalforsamling i Nørrebro Handelsforening.

Såfremt bestyrelsen skønner at fondens formål ikke længere kan opfylds, kan bestyrelsen i enstemmighed bestemme, at fonden opløses, dog kun med tilslutning af 2/3 af de tilstedeværende stemmer på den årlige generalforsamling i Nørrebro Handelsforening. Til en sådan beslutning kræves herudover fondmyndighedens samtykke, jvf. fondsloven.


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16