Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Det store feje-cirkus i Københavns Kommune

Grundejere og boligforeninger skal ikke betale ekstra skat. Man har bare skønnet sig frem til beløb. Man har skullet betale sig siden 2011. Man klagede til Vejdirektoratet. 88 ansatte bliver fyret. To ud af tre vil ikke mere opfatte København som ren. Måske kan en ordning til budgetforhandlingerne redde 88 ansatte. Intern Revision gik i gang. Rapporten var fortrolig. Hvad er vigtigst? Kommunens – eller borgernes egne penge? Stor forskel i pris mellem kommunen og private udbydere. Vejloven fra 2015:”Indhent pris hos private udbydere. Socialdemokratiet vil have anbragt et ansvar. Borgmester vil have renset sit navn. Og så kommer Københavns Kommune til at miste en indtægt på 63 millioner kroner. Så er spørgsmålet bare, om man kan blive enige om, hvor meget, der skal tilbagebetales. Byggesags – gebyrer er forvirrende. Man skal betale mere, hvis nyansat eller en under oplæring behandler sagen. Og så arbejder medarbejdere i Københavns Kommune mere end 24 timer i døgnet! Men som det nyeste. Nu skal byggesags-gebyrer være gratis.

Skal ikke være en ekstra skat
Ejendomsadministratoren Cobblestone har på vegne af 43 ejendomme samt almene boligselskaber klaget til Københavns Kommune over den påtvungne rengøring. Denne melding fremkom omkring 1. marts.

Efter vejloven skal kommunen indhente tre tilbud på arbejder, som kommunen vil udføre for borgernes regning: 

  • Reglen er lavet for at sikre, at betalingen ikke fungerer som en skat, som grundejerne skal betale, uanset om de faktisk modtager fortovs-rengøring.

Har skønnet sig frem til beløb
Ifølge overnævnte ejendomsadministration har mange boligforeninger haft det indtryk af, at renholdelsesydelsen overhovedet ikke har været eksisterende selv om de skulle af med et månedligt beløb. Kommunen har ikke specificeret sig frem til en ydelse. De har blot skønnet sig frem til et beløb.

Det med indhentning af tilbud blev indskrevet i vejloven i 2015. I efteråret 2016 ville man udvide ordningen med også at omfatte ukrudtsbekæmpelse. Dette betød en kraftig prisforhøjelse.

Skulle betale siden 2011
Hos Andelsboligforeningen AB Bisp medførte det, at gebyret oversteg 100.000 kr. om året. Foreningen har altid haft deres egen vicevært, der færdedes dagligt på ejendommen. Kommunens folk blev stort set aldrig set der med deres fejemaskiner.

Ordningen var særdeles mangelfuld. Det kan dokumenteres i de høringssvar som Cobblestone kan dokumentere. Herfra vurdere man at kommunen skal betale et to cifret million beløb tilbage til grundejere og boligforeninger m.m.

Man har skullet betale til ordningen siden 2011.

Klagede til Vejdirektoratet
Og det mærkelige er, at Københavns Kommune i første omgang har givet et 12 siders afslag til hver enkelt forening, som har klager. Som begrundelsen for afslaget har kommunen bl.a. anført at det er i orden, at de ikke har konkurrenceudsat opgaven i 6 år, og at de har leveret ydelser for pengene.

Men Cobblestone påklagede afgørelsen til Vejdirektoratet. Det er dem, der er klageinstans for sagerne.

88 ansatte bliver fyret
Pludselig blev sagen taget op i Borgerrepræsentationen. Har var man rede til at skrotte ordningen, som ville betyde, at 76 kommunale gadefejere og 12 administrative medarbejdere skulle miste jobbet. Den officielle forklaring var, at Folketinget i 2015 ændrede Vejloven. Fremover skal det nu igen være grundejerne, der har pligt til at rengøre fortove.

To ud af tre vil ikke opfatte København som ren
Nu regner diverse borgmestre ikke med, at målet med at to ud af tre københavnere i 2025 vil opfatte deres by som ren. De vurdere nu at byen bliver mere beskidt, når grundejerne selv skal stå for rengøringen.

Det gode arbejde er skyld i at den kommunale pris er så meget bedre end den private pris, lyder det!!!! Men berettiger det til, at den kommunale pris i nogle henseender har været ti gange dyrere.

En ordning til budgetforhandlingerne
Gadefejerne opfordrer Københavns politikere til, at en del af rengøringen bliver skattefinansieret fra Christiansborg, så vi kan tilbyde turisterne en ren by. Hvis man til budgetforhandlingerne finder en ordning, ja så kan det være, at man igen kan få brug for de fyrede gadefejere.

Interne Revision gik i gang
Ja mens man har haft en sag kørende mod kommunen, så har kontrol-enheden Intern Revision udarbejdet en rapport.

Man har med andre ord kendt til forholdet, at borgerne har betalt alt, alt for meget. Sidste fortalte en whistleblower, at kommunen ”stjæler borgernes penge” Men åbenbart har man også tilsidesat dette.

Rapporten var fortrolig
Ja faktisk har man krævet penge op hos mennesker, der har beboet 4.190 konkrete matrikler. Kommunen fortsatte deres arbejde som om intet var hændt, og det var også efter, at man havde indhentet andre tilbud.

Ja nogle vil være så fræk, at kalde det for ekstra skat, det som kommunen har opkrævet. Ja man har holdt oplysningerne hemmelige. Oplysningerne i rapporten fra Intern Revision var fortrolige.

Hvad var vigtigst – Kommunens eller borgernes penge!
Det var aldrig meningen, at den skulle vække offentlighedens interesse. Spørgsmålet er hvad der vejrer tungest – Kommunens økonomi eller borgernes! Ja politikerne de besluttede, at holde Intern Revisions rapport hemmelig for ”at beskytte kommunens økonomi”.

Nu kan man så risikere, at de enkelte foreninger/grundejere skal til at køre sager fordi man ikke kan blive enige om, hvad man har til gode. Det kan i den grad beløbe sig til store administrative udgifter.

Stor forskel i pris
Ifølge Andelsboligforeningen Sdr. Boulevard på Vesterbro har man i to år kæmpet for at få lov til at holde fortove rene. Men uden held. Man betaler 90.000 kr. om året. Og arbejdet består i, at en kommunal medarbejder et par gange om måneden kommer og samler noget papir op. Ofte skal man ringe efter kommunen, fordi fortovet ser forfærdelig ud.

En af de private leverandører har ifølge BT tilbudt en pris på 9 kr. pr. kvadratmeter. Forvaltningens pris er 126 kr. pr. kvadratmeter for de samme gader.

Vejloven fra 2015: Indhent pris hos private udbydere
Og det er en ændring i vejloven af 2015, der påbyder kommunen at indhente priser hos private udbydere, for at sikre at arbejdet udføres til reelle priser. Men i Københavns Kommune skete der først indhentning af tilbud i april 2017. Men politikerne mente, at de tilbud man fik ind var helt urealistiske, så der skete ikke rigtig mere.

Socialdemokraterne vil have anbragt et ansvar
I november 2017 havde en anonym whistleblower fået nok. Vedkommende mente, at kommunen ”stjal borgernes penge”. Det fik så Intern Revision til at gå ind i sagen.

Ifølge Socialdemokratiet skal ansvaret for skandalen placeres enten i Teknik – og Miljøforvaltningen eller hos den tidligere Enhedslisten-borgmester Morten Kabell. Spændene bliver det at få at vide, hvor mange penge de over ”4.000 matrikler” kan få tilbage.

Det kan da også undre, at ikke alle politikere bakker op om en advokatundersøgelse af sagen. Men de allerfleste ønsker at få placeret et ansvar. Den tidligere borgmester ønsker at samarbejde for at få sit navn renset.

Københavns Kommune mister en indtægt på 63 millioner
Et neutralt advokatfirma skal stå forundersøgelsen. Noget tyder på, at både politikere og embedsmænd har været klar over, at loven ikke har været overholdt. I mange år har boligselskaber også forsøgt at komme ud af ordningen.

Alt tyder på, at kommunen nu mister en indtægt på 63 millioner kroner om året.

Ansættelsesstop
Teknik – og Miljøforvaltningen kan se frem til langt færre medarbejdere. Man må undvære en betydelig indtægt på 63 millioner kroner, og så skal man i gang med at tilbagebetale penge. Desuden kommer man til at mange væsentlige p – indtægter.

Berlingske har erfaret, at der er ansættelsesstop i forvaltningen. Der genbesættes heller ikke nær så mange projektansvarlige som før skandalerne.

Måske kunne en del ansatte have bibeholdt deres jobs, såfremt forvaltningen havde reageret, da de første advarsler kom i forbindelse med ”Det store Fejecirkus”.

Gebyr- kaos og andet
Vi har tidligere omtalt, at man manipulere med brugerundersøgelser, for at dokumentere at kommunens borgere er blevet mere tilfredse med forvaltningen.

Men der er åbenbart også for høje gebyrer for at komme af med husholdningsaffald. Og ikke nok med, at det tager lang tid med byggesager. Men her tages der måske også for høje gebyrer.

Borgerrepræsentationen har pålagt teknik – og miljøforvaltningen, at alle gebyrer nu skal gennemgås sammen med en ekstern revisor. Åbenbart har et flertal af politikere mistet tilliden til den måde, som det foregår i dag. De forklaringer, der er fremkommet, er ikke tilstrækkelig for Borgerrepræsentationen. De har besluttet, at der skal ske en kulegravning af forvaltningens gebyrer.

Byggesags – gebyrer forvirrende
Der er ikke afgjort hvilke gebyrer, der skal undersøges, eller om hver enkelt ekspedition skal undersøges. Men åbenbart eksisterer der en eller anden form for kaos. Således er antallet af klager seksdoblet fra 2014 til 2017.

En person måtte således betale 14.500 kr. for at få behandlet en sag om et kaninbur i sin have. Egentlig kunne man tro, at Københavns Kommune spekulerer i Kassetænkning frem for god service til borgerne.

Således skal Københavns borgere også betale for sidemandsoplæring. Fra forvaltningens side, har man givet udtryk for, at det er Folketingets skyld. De har ændret på reglerne. Man har bestemt, at det ikke er byggeriets størrelse, der er afgørende for gebyret. Men man skal nu i stedet betale for det antal timer, som man har brugt til sagsbehandlingen.

Det betyder, at man i Københavns Kommune skal betale mere i byggesags - gebyrer, når det er nyansatte eller urutinerede medarbejdere, der behandler sagerne. I forvaltningen kan man godt forstå, at nogle føler det som uretfærdig.

I en presseinformation fortæller Teknik- og Miljøforvaltningen, at man nu vil gennemgå alle gebyrer til bunds. Borgmesteren fastslår, at man ikke har noget ”nulfejlskultur”. Intern Revision er allerede i gang med at kigge på gebyrerne. Kulegravningen af gebyrer kommer efter politisk pres fra flere partiet i Borgerrepræsentationen.

Så var det lige de fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen der gav analyseinstituttet besked på at fjerne tre kritiske afsnit af en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen.

Skal man betale for fejlbehandling?
Egentlig er det vel kun klagesagerne man havde forventet ville blive behandlet. Her var der vel større beløb at komme efter. BT bruger selv historien om en malerlærling, der maler et hus gul. Så går fejlen op for mester, og så kommer en udlært og maler det rødt, som det egentlig skulle være. Men malermester sender regningen for to dages arbejde til kunden.

I ”Kaninburesagen” havde en trainee været beskæftiget med 13 timer af i alt 18,25 timer for at behandle en byggesag af et kaninbur. I alt 12 mand havde været beskæftiget med dette bur.

Overpris på 7,4 millioner kr.
Teknik – og Miljøforvaltningen har forlangt et beløb på 7,4 millioner kroner i 8.750 sager. Teknik – Og Miljøborgmesteren mener ikke, at pengene skal betales tilbage betales, da det koster 2,5 millioner kroner i administrative gebyrer.

Kommunens advokatfirma Horten, mener ikke, at kommunen er forpligtet til at betale pengene retur. Roger Buch mener, at det er voldsom, at det vil koste 2,5 millioner kroner. Det svarer til at 5-6 medarbejdere arbejder i et år på fuldtid.

Borgerne har betalt en overpris på 11 pct.

Byggesagsbehandlere arbejder mere end 24 timer i døgnet
Adskillige byggesagsbehandlere i Københavns Kommune arbejder mere end 24 timer i døgnet. Det fremgår af en rapport fra Intern Revision. Rapporten er tilbage fra november 2017.

Her advares der om ”åbenlyse fejlregistreringer”, som kommunens medarbejdere registrerer. Boligejernes organisation Grundejeren.dk – Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København er særdeles kritisk. Til BT siger man: 

  • Det er noget rod, og man kan undre sig over, at kommunen ikke har bedre styr på tidsregistreringerne. Borgernes retssikkerhed halter, hvis der ikke registreres rigtigt. For det er tidsregistreringen, der afgør, hvor stor regningen bliver for den enkelte.

Nyhed: Ingen Byggesags- gebyr
I den nye budgetaftale er man blevet enige om at få meget betalt gebyr fra kunderne ikke vil blive betalt tilbage. Indtil nu har det kostet 799,- kr. i timen, men fra næste år bliver det gratis.

Forvaltningen fortæller, at det bliver en helt uoverskuelig opgave for dem, at skulle tilbagebetale for meget betalt gebyr helt op til 5 år tilbage.

Københavns Kommune har nu afsat 180 millioner kroner til at fjerne gebyret de næste fem år.

Kilde: 


Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16