Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Vedtægter - Vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. marts 2019

§ 1
Foreningens navn er Nørrebro Handelsforening. Stiftet i 1891. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 2
Foreningens geografiske område er Storkøbenhavn.

§ 2
Foreningens formål er at være talerør for selvstændighedskulturen, erhvervslivet og handelslivet gennem politiske og kulturelle tiltag.

Stk. 2
Foreningen administrerer foreningens ejendom og leder og administrerer foreningens stiftelses- og understøttelsesfond.

§ 3
Medlemskab kan opnås af erhvervsdrivende, liberale erhverv og foreninger, der har eller har haft en tilknytning til Nørrebro. Et hvert medlemskab er dog betinget af bestyrelsens godkendelse.

Eksklusion af foreningen kan ske ved kontingentrestance, illoyal optræden eller forretningsmetoder, der skader foreningens omdømme.

Beslutningen om eksklusion træffes af bestyrelsen. Hvis det ekskluderende medlem måtte ønske dette, kan beslutning indbringes på førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet besluttes med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2
Medlemmerne deles op i A – medlemmer, som omfatter de 20 medlemmer med længst anciennitet i foreningen. De efterfølgende medlemmer er B – medlemmer. C – medlemmer er passive medlemmer. Under dette punkt kan optages enhver, der har interesse for foreningen.

§ 4
Bestyrelsen består af formanden og to medlemmer.

Stk. 2
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin en forretningsorden.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Københavns Kommune inden udgangen af 1. kvartal i kalenderåret og indkaldes med 2 ugers varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent 
 2. Beretning ved formand 
 3. Aflæggelse af revideret regnskab for foreningen 
 4. Indkommende forslag 
 5. Vedtagelse af budget og kontingentsatser 
 6. Valg til bestyrelse
  - Formand ulige år
  - Kasserer lige år
  - Et bestyrelsesmedlem 
 7. Valg af bestyrelsessuppleant 
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt

Genvalg kan finde sted.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 4 skal være indsendt inden 1. januar til formanden.

§ 6
Adgangsberettiget er hvert medlem med op til en ledsager. Stemmeafgivning med fuldmagt kan finde sted, dog maksimalt en fuldmagt pr. fremmødt medlem.
Valg kan finde sted ved skriftlig tilkendegivelse herom, hvis personligt fremmøde er forhindret.

 • Hvert A – medlem har 10 stemmer
 • Hvert B – medlem har 1 stemme 
 • C – medlemmer har taleret, men ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2
Stemmeretten bortfalder hvis et medlem er i kontingentrestance.

§ 7
Ændringer af vedtægt kan kun ske efter vedtagelse herom på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 – dages mellemrum, medmindre der på en ordinær generalforsamling er vedtaget ændringer med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 11 A – medlemmer skriftligt begærer det. Motiveret begæring herom med angivelse af, hvilke emner, der agtes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formanden for bestyrelsen. Underskriverne af begæringen har mødepligt. Reglerne for indvarsling m.v. er som for ordinær generalforsamling.

§ 9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10
Et medlem, der har gjort en særlig indsats for foreningen, kan på indstilling af bestyrelsen, udnævnes til æresmedlem på generalforsamlingen.

§ 11
Foreningen kan opløses på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dette. Såfremt foreningen ved opløsning har midler fordeles disse i forhold til medlemmernes stemmeret. Disse må dog ikke være i restance.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16