Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforenings Stiftelse og Understøttelsesfond

§ 1

 • Fondens navn er "Nørrebro Handelsforenings Stiftelse og Understøttelsesfond"

§ 2

 • Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

 • Fondens formål er efter bestyrelsens skøn:
 • at støtte ældre medlemmer af handelsforeningen, som på grund af sygdom, ulykkestilfælde eller anden tænkelig årsag er kommet i trang, samt subsidiært
 • at støtte andre medlemmer af handelsforeningen i trang, samt mere subsidiært
 • at støtte unge handelsfolk på Nørrebro under uddannelse, samt mest subsidiært
 • at støtte personer og foreninger samt aktiviteter, som har ydet/yder en indsat for handelslivet på Nørrebro. 

§ 4

 • Fondens formue, som foreligger kontant, andrager pr. i indestående i pengeinstitut og værdipapirer andrager pr. 31.12.87 kr. 373.340,56.

§ 5

 • Fondens formue skal forblive uberørt, således at alene renterne heraf anvendes til udlodning.
 • Fondens formue må ej heller pantsættes eller være genstand for eksekution, arrest eller anden kreditorforfølgning.
 • Uddeling kan ske én eller flere gange årligt efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 6

 • Fonden ledes af bestyrelsen for Nørrebro Handelsforening. Bestyrelsen består efter handelsforeningens vedtægter af den 2. april 1975 af 7 medlemmer, der vælges af foreningens generalforsamling med simpelt stemmeflerhed for 2 år ad gangen.
 • Formanden og 3 medlemmer vælges de ulige årstal, kassereren og 2 medlemmer vælges de lige årstal.
 • Ligeledes vælges for 2 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter. De afgår skiftevis og er ulønnede.
 • Bestyrelsen kan antage en administrator til, at forestå administrationen.

§ 7

 • Over fondens formue, dets indtægter og udgifter, aflægger bestyrelsen hvert år regnskab.
 • Fondens regnskabsår er kalenderåret.
 • De 2 til enhver tid værende revisorer i Nørrebro Handelsforening skal samtidig være revisorer i fonden. Efter handelsforening af 2. april 1975 vælges af generalforsamlingen 2 revisorer som afgår skiftevis og ulønnede. Der vælges således én revisor ved hvert års ordinære generalforsamling.

 • § 8
 • Beslutning om ændring af fondens vedtægter kræver enstemmighed i bestyrelsen, samt tilslutning af 2/3 af de tilstedeværende stemmer på den årlige generalforsamling i Nørrebro Handelsforening.
 • Såfremt bestyrelsen skønner, at fondens formål ikke længere kan opfylds, kan bestyrelsen i enstemmighed bestemme, at fonden opløses, dog kun med tilslutning af 2/3 af de tilstedeværende stemmer på den årlige generalforsamling i Nørrebro Handelsforening. Til en sådan beslutning kræves herudover fondsmyndighedens samtykke, jvf. fondsloven §32

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1995


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16