Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ideer og forslag til den overordnede detailhandelsstruktur

Københavns kommune
Økonomiforvaltningen
Rådhuset
1599 København V.

København den 26. august 1999

Ideer og forslag til den overordnede detailhandelsstruktur samt bemærkninger til et nyt butikscenter i Ørestad City.

Jeg skal på Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeningers (SSH) vegne redegøre for foreningens ideer og holdninger til ovennævnte.

Generelt set vurderer SSH, at etablering af et butikscenter i Ørestad City vil påvirke detailhandelen i det Storkøbenhavnske område, og det er vores vurdering at især Københavns City og Amager vil blive berørt.

Vi ønsker at påpege følgende tal, som fremgår af notatet fra Økonomiforvaltningen den 31. maj 1999, hvor Instituttet for centerplanlægning (ICP), citeres og vurderer følgende omsætningstal i Ørestad City.

ICP forventer, at Ørestad City vil kunne omsætte for cirka 2 milliarder kroner.

Samtidig forventer ICP, at Amager skal aflevere en dagligvare-omsætning på cirka 155 millioner kroner samt en udvalgsvare-omsætning på cirka 435 millioner, hvorfor Amager i alt skal kunne forvente at aflevere detailhandelsomsætning i størrelsesordenen af 590 millioner kroner til Ørestads City.

ICP anfører endvidere at det øvrige København og Frederiksberg skal aflevere en dagligvareomsætning på cirka 70 millioner kroner samt en udvalgsvareomsætning på 235 millioner kroner, hvorfor det øvrige København og Frederiksberg i alt skal kunne forvente at aflevere detailhandelsomsætning i størrelses-ordenen af cirka 305 millioner kroner til Ørestads City.

ICP forventer, at den resterende omsætning på 1,1 milliard hentes i det øvrige hovedstadsområde og i Skåne samt resten af Danmark.

På grundlag af ovennævnte betragtninger fra ICP, vil Amagers eksisterende detailhandel kunne forvente en omsætningsnedgang på cirka 5% i dagligvarehandelen og cirka 23% procent på udvalgsvarehandelen.

Ligeledes vil det øvrige København kunne forvente en omsætningsnedgang på cirka 1 % i dagligvarehandelen og cirka 3% på udvalgsvarehandelen.

SSH vurderer, at omsætningen fra det øvrige København – især på udvalgsvareomsætningen vil blive taget fra den Københavnske midtby. Samtidig vurderer vi at dagligvareomsætningen i større udtrækning vil blive taget fra hele København.

Det store spørgsmål er, hvis ICP imod forventning skulle have vurderet omsætningsvandringen fra København City og Frederiksberg, galt med f.eks. 20 % i omsætningen flyttende fra det øvrige land og Skåne. Således at Frederiksberg / København og Amager til sammen vil miste yderligere 220 millioner kroner i omsætning.

Såfremt vi skulle få ret i denne antagelse, vil vi kunne forvente en betydelig skærpet konkurrencesituation i den Københavnske detailhandel.

Vores vurderinger går i retning af, at Ørestad City vil ”snuppe” en betragtelig udvalgsvarerhandel fra Københavns City og den vil igen føle sig forpligtet til at kompensere den mistede omsætning, ved at intensivere deres markedsføring overfor det øvrige København.

Udover vurderingerne for detailhandelsomsætning på grundlag af etablering af Ørestads City, kommer der jo som bekendt ligeledes et butikscenter på Fisketorvet i København, hvor det er vores generelle vurdering at konsekvenserne og de økono-miske kalkuler i stor udtrækning peger i samme retning som ovenfor beskrevet.

Derfor vurderer SSH, at både Ørestad City, Københavns City og Fisketorvet vil søge at påvirke politikkerne til at få ophævet lukkeloven, da de via en ophævelse af denne lov, vil kunne forvente, at flere af især udvalgsvareforretningerne i den øvrige by vil blive nødt til at lukke.


I forbindelse med Øresundsbroens åbning medio år 2000, udtrykker flere debatører at Detailhandelsudviklingen, i København og Frederiksberg vil opnå en opblomstring, overfor dette tillader SSH at stille sig afventende.

Vi stiller os afventende på grundlag af Øresundskonsortiets vurderinger af det eksisterende marked for trafik over Øresund for personbiler.

Da øresundskonsortiet vurderer, at trafikken over Øresund primært kommer til at bestå af Ferie- fritidstrafik og i mindre grad af erhvervstrafik, mens der stort set ikke er nogen lokaltrafik. Jf. rapport udarbejdet af den danske og svenske regering maj 1999 ”Øresund – en region bliver til”.

Hvordan ønsker SSH, så den politiske stillingtagen.

• SSH vil stille sig positivt overfor, en politisk beslutning som tager skyldig hensyn til by- og trafikmiljøer.

• Da trafik og handel i stor udtrækning er afhængige af hinanden jf. Butiksstrukturkommisions konklusioner.

• Derfor mener SSH, at Købehavn bør etablere yderligere parkeringspladser. Både i den Københavnske midtby samt på brokvarterne, da den eksisterende detailhandel i modsat fald vil stå i en betydelig ulige konkurrence, med de to nye butikscentre i København.

• SSH ønsker i videst mulig omfang, at detailhandelen forbliver i bydelene, da dette tilsikre det optimale by- og nærmiljø.

• Det er ligeledes vores vurdering, at detailhandelen – ikke mindst, de mindre forretninger – vil miste betydelige omsætningstal samt mange lokale arbejdspladser, ganske vist, med en stor geografisk spredning, såfremt begge centre udbygges til fuld størrelse.

• Såfremt Ørestad City – butikscenterdelen - vil blive på de skitserede 70.000 m2 bruttoetageareal, så vil man kunne forvente en betydelig ”overdødelighed” blandt detail-handelen i København og de tilstødende kommuner.

• Derfor vil SSH anbefale, at kommunen positivt overvejer, at starte dette butikscenter forsigtigt op – med for eksempel 40.000 m2 bruttoetageareal.

• Såfremt, det senere skulle vise sig, at rapporten som er udarbejdet af den danske og svenske regering ikke skulle holde – og svenskerne i større udstrækning vil foretage yderligere detailhandelsomsætning i København, vil kommunen have mulighed for en udbyggelse af Ørestad City til det oprindeligt skitserede areal.

• I modsætning til at kommunen allerede fra starten tillader en fuld udbygning. Og det vil derfor næsten være umuligt at reetablere detailhandelsstrukturen i København, såfremt det skulle vise sig at Ørestads City måtte være for stort.

• SSH ønsker at tilsikre, at detailhandelen i København og Frederiksberg fortsat kan bestå af et stort og varieret udbud af alle butikstyper både store og små samt eksotiske spændende butikker.

• Derfor vil SSH opfordre borgerrepræsentationen, til at søge en påvirkning af Folketinget til en bibeholdelse af den eksisterende lukkelov.


Bestyrelsen for SSH håber, at denne skrivelse kan være med til at skabe et bymiljø og en detailhandelsstruktur, som kan være med til at bære Storkøbenhavn ind i det næste årtusinde.

Såfremt Kommunen skulle være interesseret i en yderligere uddybelse af vores argumentation, er både embedsmænd og politikere velkommen til at kontakte foreningen.Med venlig hilsen


Johnny Beyer
Næstformand
SSHCopyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16