Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nye regler for råden over vejareal i Københavns Kommune.

Borgmester
Søren Pind
Bygge- og teknikforvaltningen
Rådhuset
1599 - København K.

København den 20. august 1999

Nye regler for råden over vejareal i Københavns Kommune.

Kære Søren !

Jeg har modtaget en skrivelse fra Kontorchef Torben Vrou Offersen, dateret den 21. juni 1999.

Torben Offersen udbeder sig handelsforeningernes holdninger og eventuelle kommentarer til ovennævnte regler, som blev vedtaget af borgerrepræsentationen den 4. marts 1999.

På grund af ferie, har jeg ikke nået at formulere en svarskrivelse inden den 18. august, hvor jeg kan forstå at det kompetente fagudvalg har drøftet en evaluering af de nye regler.

Men som du er vidende om, har Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger (SSH) nogle klare holdninger til netop reglerne om råden over vejarealer i Københavns Kommune.

Så derfor vil jeg alligevel tillade mig, at give dig vores bemærkninger / anbefalinger og håber, at du kan benytte disse betragtninger i den politiske debat.

SSH vil give udtryk for en forståelse for, at der på visse forretningsgader, er et behov for en regulering af vareudstillinger og skiltning og at afgifter vil kunne være et brugbart styringsmiddel.

Men SSH er af den opfattelse, at initiativet fra Københavns kommune i lige så høj grad handler om en ny kommunal indtægtskilde – en ekstra beskatning af de handlende – og dette vil betyde endog meget store ekstra omkostninger for de små virksomheder (20 meter facade = 15.–30.000,00 om året ).

SSH vil især udtrykke bekymring for, at de mindre butikker i sidegaderne ikke vil kunne overleve at skulle betale de nævnte afgifter. Specielt vurderer vi, at omsætningen i mange af de butikker, hvis indehavere har anden etnisk baggrund, er så lav, at den ikke vil kunne bære en afgift til udendørsudstillinger – og at de samme butikker måske især hører til blandt dem, der har det største behov og de stærkeste traditioner for udendørsudstillinger af deres varer.

Derudover vil vi gerne meddele, at vi vurderer, at loppemarkederne rundt omkring i byen ikke vil kunne overleve med de pålagte afgifter – og vi finder afgiftsstørrelsen urimelig sammenlignet med vilkårene øvrige steder rundt i landet.

SSH vil gerne fremsætte alternative muligheder for en mulig løsning, som dels tilgodeser vores forståelse for en regulering af vareudstillingerne og skiltning, og samtidig giver kommunen mulighed for et fornuftigt prisniveau.

  • De handlende skal have mulighed for vederlagsfrit, at kunne råde over de første 60 cm fra husfacaden, såfremt der er tilstrækkeligt friareal tilbage – jf. de gamle regler om fortovsudstillinger. 
  • De handlende som ønsker, at benytte fortovet og anden offentlig areal – udover de førnævnte 60 cm. skal ansøge om tilladelse til udstilling af varer og opstilling af skilte og cykelstativer mv.
  • Administrativt vil dette forholdsvis let kunne administreres, da vi vil foreslå at tilladelsen (udstillingslicensen) gives for et år ad gangen følgende kalenderåret. Med tilladelsen bør følge en mærkat ”klistermærke”, - der af hensyn til den løbende kontrol skal opsættes synligt i butiksdøren. 
  • For at opnå tilladelse, betales et administrationsgebyr svarende til omkostningerne ved den administrative indsats – eventuelt suppleret med et mindre overhead til kommunen. 
  • Såfremt en handlende overtræder de bestemmelser, der er meddelt i forbindelse med den udstedte tilladelse, kan denne administrativt inddrages for en kortere eller længere periode. 
  • For at styrke byen yderligere som en spændende by, der oser af miljø og atmosfære, vil vi foreslå at afgifterne for loppetorvsstader nedsættes betragteligt. 
  • Derudover vil vi foreslå, at afgiftsstørrelserne generelt set revideres og flere af disse direkte fjernes fra afgiftkataloget. 
  • Afslutningsvis vil vi tillade os, at foreslå at afgifterne der kommer ind via råden over vejarealer, øremærkes til en forskønnelse af byen.
  • Blandt andet kunne pengene benyttes til at skabe et mere roligt og interessant bymiljø. Da vi mener, at København, som den fremtræder i dag, sender nogle uheldige signaler: store dominerende butiksskilte og disharmoniske overklistrede butiksfacader.

Jeg håber du kan bruge nogle af vore alternativer i den videre politiske debat, og såfremt du ønsker en yderligere uddybelse af vore holdninger er du som altid velkommen til at kontakte mig eller foreningens formand.

Med venlig hilsen og god arbejdslyst


Johnny Beyer
Næstformand
SSHCopyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16