Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af Generalforsamling - den 29. marts 2012

Valg af dirigent (1)

Hans Thomsen (HT) blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at indkaldelsen var sket efter reglerne. HT spurgte forsamlingen, om nogle havde indvendinger til dagsorden.

Benny Granstrøm (BG) anmodede om en ny generalforsamling, da regnskaberne ikke var underskrevet af de interne revisorer. Han synes, at det var meget dårlig af bestyrelsen, at de interne revisorer ikke har haft mulighed for at gennemgå regnskaberne. Han ville ikke uden gennemgang af regnskaberne underskrive dem.

Formanden Hans Mejlshede (HM) kunne konstatere, at en retssag var årsag til at regnskabet ikke var nået rettidigt frem. Det var først nået frem, dagen før generalforsamlingen. Han henstillede til, at regnskabet, når det blev behandlet under punktet, blev godkendt under forbehold for de to interne revisorers underskrift. Det skulle i så fald ske inden for de næste 14 dage.
Vores afgift på 200.000 kr. var først blevet indbetalt ca. 5 dage før generalforsamlingen.

BG mente, at det var for dårligt af revisionsselskabet. Vi skulle øjeblikkelig finde et andet revisionsselskab.

Dirigenten HT fik forsamlingens godkendelse til, at forslaget fra formanden blev behandlet under punkt 7. Han konstaterede herefter, at Generalforsamlingen kunne fortsætte.

Beretninger(2)

Bestyrelsens beretning ved formanden HM(a):
HM fortalte om det flotte lokales tilblivelse. Helt oppe under loftet på tredje sal, var det blevet firmaets kantine. Det var blevet lydisoleret, men dog endnu ikke helt færdigt.

HM spurgte om vi stadig skulle holde sommermøde i De Små Haver.

Den 4. oktober var der vinsmagning hos Føtex, men ellers havde retssagen taget en stor del af riden. HM var selv fraværende på de to retsdage grundet sygdom.

HM erkendte, at han havde været nede i kulkælderen grundet en stor operation. Men nu er han tilbage med nye kræfter. Han er ikke mere formand for Associated Locksmiths of America (ALOA) og kan derfor bruge mere tid i Handelsforeningen.

Vi tabte sagen mod Københavns Kommune, men ikke med et brag. I domspræmisserne blev det konkluderet, at kommunen havde regnet forkert, men det var ifølge dommerne ikke graverende nok,

En afgift på i alt 400.000 kr. blev sat ned til 200.000 kr. Vi havde først budt 125.000 kr., men endte på 200.000 kr.

Set i bagklogskabens lys, skulle vi ikke have anket. Men vores sag kunne have gået til begge sider. Men bestyrelsen har nu valgt ikke, at gå videre til Højesteret.
Men sagen har lagt beslag på ret meget tid. Også på økonomien har det slidt, nævnte HM:

Det er godt, at vi har ejendommen. Den har reddet os. Inden indkøbsorganisationen var den uden gæld. Det er den ikke mere.

En lille gruppe fra Rabarberland har været i gang med at undersøge muligheden for julebelysning. Det er rimelig chance for, at vi kan få det gennemført.

I samarbejde med Zornig laves der en hvervebrochure. I den forbindelse rykkede HM for MS kommentarer.

Diskussion omkring formandens beretning
BG nænte, at han havde 15 kæder med wire og øje i kælderen. De skal gøres rene og gran skal klippes af. Det krakkede Københavns Julebelysning fik resten af kæderne.

HM takkede for tilbuddet. Nørrebro Lokaludvalg vil måske stille med underskudsgaranti på 150 – 200.000 kr. Når der skal laves julebelysning, er der altid mange gratister.

Martin Godske (MG) nævnte at miljørigtige pærer i dyre i anskaffelse, men billigere i længden.

HM svarede at Københavns Energi har været flinke til at give rabat.

Annette Wegener (AW) ville vide, hvor de otte kæder, var blevet af, som vi havde udlånt til en række butikker fra Runddelen ned til Stefans Kirken.

Majid Sairafianpour (MS) nævnte, at man ikke kan tvinge butikker til at være med i julebelysning. Men man kunne starte en dialog. Man kunne samle butikker til at købe telefoni, plastikposer, strøm m.m. På den måde kunne man skaffe mange nye medlemmer. Tænk at man også kunne få firmaer til at betale for afhentning af pap.

AW mente, at vores nye slogan kunne være: 

  • Nørrebro handelsforening tænker grønt

HM synes da ikke, at det gamle slogan fejler noget: 

  • Hvor holdninger bliver til handlinger

Johnny Beyer (JB) konkluderede, at vi faktisk fik medhold i landsretten. De erkendte jo, at kommunen tog fejl. Men 10 pct. mente retten dog ikke var væsentlig. Pengene er nu betalt. Gad vide, hvad AP Møller – koncernen ville gøre, hvis de mistede 10 pct, spurgte JB.

Ærgerligt at foreningen har mistet penge. Men det kunne have gået så galt, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne skulle have været af med penge. Nu har ingen personer mistet penge.

Tænk at pengene er genereret siden 1924, da vi købte ejendommen. Under oprydning i butikken har JB også ryddet op i arkiverne, og stødt på en person, der i 1947 fik et legat, fordi han havde udvist særlige evner. Også en indbydelse fra 1916 til foreningens 25 års jubilæum har JB fundet frem til.

JB erkendte, at Indkøbsordningen har opført sig ordentlig hele vejen igennem. Ja ordningen fik endda en erhvervspris af Københavns Kommune. Vi kunne

1. Skrive til skattevæsnet og sige at vi lukker.
2. Opføre os som røvere, og lade være med at betale
3. Bede en advokat om en proklama i Statstidende.

JB anmodede forsamlingens mandat til at JB og HM til at foretage det sidste.
Hvis ingen reagerer inden for tre måneder, så lukker Afviklingsselskabet.

Dirigenten HT henviste til punkt 3.

BG mente, at foreningen skulle sende et brev til Realkredit Danmark. De giver tilskud til etniske butikker, så de evt. kan blive medlemmer hos os.

BG gjorde opmærksom på det kæmpe center, der vil dukke op omkring Farumgade. Han var bange for omfattende butiksdød i området, når det står færdig.

HM takkede for rådet

Inga Berling (IB) gjorde opmærksom på, at Handelsforeningens julekæder var brugt som betaling, og må anses som tabt grundet konkursen hos Københavns Julebelysning.

HM kom med en pudsig kommentar. For et par måneder siden henvendte Københavns Kommune sig, om vi kunne være behjælpelig med en indkøbsordning for ældre. Kommentaren spredte en del morskab i forsamlingen.

Bestyrelsens Beretning blev godkendt.

Beretning vedr. Nørrebro Handelsforenings ejendom v/ administrator Bent Johansen (BJ) (b)
Vores ejendom kører godt. Der har i årets løb været to udskiftninger. En tidligere lejer er kommet tilbage. Der er ingen problemer og utilfredshed.

Huslejen er tæt på 700.000 kr. Det er en stigning på 60.000 kr. Det går den rigtige vej. Stadig væk kan der tilbydes en lejlighed med 2 rum og badeværelse i kælder for 3.000 kr. plus varme.

Der er i årets løb foretaget en del. Fortrapper er blevet renoveret. Væggene er desuden blevet malet. Det samme skal gøres på bagtrapperne. To nye døre mod gården er isat. Det har ikke været billigt, da de ikke har standardmål.

Nye dørtelefoner har kostet 20.000 kr. Der er desuden blevet skiftet et par toiletter. I alt har vedligeholdelsen kostet 180.000 kr.
Grundet handelsforeningens behov for penge, er reservebeholdningen lig nul.

Renten er under 1 pct. Vores ydelser falder med omkring 40.000 kr. Et fast - lån er på 3,5 pct. Så der er ingen grund til at røre ved dette. Det kører som det skal.

Diskussion omkring beretningen omkring ejendommen
HM mener, at værdien på ejendommen er steget. HM fremhævede det flotte gårdmiljø.

BJ nævnte den meget effektive graffiti – rens, som det betales 12.000 kr. for hver år. Ejendommen virker betydelig pænere.

Beretningen omkring Nørrebro Handelsforenings ejendom blev godkendt

Beretning fra Nørrebro Handelsforenings Loppemarked v/Gunnar Berling (GB) c
Det har været det bedste år nogensinde for loppemarkedet. Der er penge tilbage, selv efter jubilæets afholdelse. Dette jubilæum druknede desværre i regn. Musikken spillede inde på Cafe Runddelen. Der blev delt 200 gratis øl ud. Der var klovne og balloner og meget mere.

I år starter man op påskelørdag den 7. april. Nu er der plads til 70 stader. Prisen i år er 250 kr. for 4 ½ meter.

Uwe Brodersen (UB) mente, at Nørrebro Avis fortjener stor ros for omtalen af arrangementet og den flotte annonce.

Beretning om Nørrebro Handelsforenings Loppemarked blev godkendt

Aflæggelse af revideret regnskab v/kasseren Matilde Overgaard (MO) (3)

Matilde Overgaard (MO) beklagede nok engang, at regnskabet var kommet for sent. Regnskabet blev uddelt til forsamlingen og kunne ses på storskærm.

Årets regnskab viser et negativt resultat på 516.500 kr. Dette skyldes afviklingsselskabet, udgifter til advokater og udgifter i forbindelse med loppemarkedets jubilæum. Desuden er kasserenes og sekretær/web – masters løn fra 2009 til i dag på regnskabet.
Ser vi bort fra dette, ville regnskabet vise et overskud på 30.000 kr.

Foreningen har haft en omsætning på 263.000 kr. Som tidligere nævnt har der været en udgift for vedligeholdelse på ejendommen på 180.000 kr.

Foran Mejlshede Låse har der stået et juletræ i december. Grunden til denne placering skyldes omfattende hærværk på juletræ ved Runddelen de forrige år. Der blev givet tilskud til dette træ fra Nørrebro Lokaludvalg.

Konkurs hos medlemmer af foreningen har betydet tab på 13.000 kr. Desuden er en del butikker ophørt.

Fonden har ikke haft nogen udbetalinger. Der er et indestående på 564.000 kr.

Regnskabet blev godkendt med forbehold over for de interne revisorers godkendelse inden for 14 dage.

Vedtagelse af Budget – og Kontingentsatser (4)

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser.

Budget og uændrede kontingentsatser blev godkendt

Indkommende forslag (5)

Bestyrelsen foreslog en ophævelse af vores fond med et indestående på 564.000 kr. Såfremt dette ville lykkes, kan det bidrage til blandt andet julebelysning.

Forsamlingen bemyndigede JB til at arbejde videre med at ophæve fonden

Vi har været igennem nogle opslidende retssager, der har bevirket et stort tidsforbrug og en masse udgifter. Bestyrelsen foreslog en ophævelse af Afviklingsselskabet gennem proklama i Statstidende. Til dette er det brug for advokathjælp.

Forsamlingen bemyndigede JB og HM til ophævelse Afviklingsselskabet gennem proklama i Statstidende.

Valg (6)

Bestyrelsen (a):
Formand, Hans Mejlshede var ikke på valg
Næstformand, Johnny Beyer modtog genvalg
Kasserer, Matilde Overgaard modtog genvalg
Sekretær, Uwe Brodersen var ikke på valg
Majid Sairafianpur modtog genvalg
Jørgen Holm modtog genvalg
Annette Wegener modtog genvalg
Palle Koch modtog ikke genvalg
Martin Godske modtog nyvalg.

Bestyrelsessuppleanter (b)
Gunnar Berling modtog genvalg
Inga Berling modtog genvalg

Interne revisorer c
Benny Granstrøm modtog genvalg
Knud Schou modtog genvalg

HM nævnte, at Palle Koch trak sig på grund af manglende tid. Men han ville gerne være behjælpelig ved arrangementer m.m., såfremt hans tid tillod dette.

Valg af Revisionsfirma (7)

Inden valget af revisionsfirma opstod der en diskussion, om det revisionsfirma, handelsforeningen havde, var det rette firma.

HM undskyldte atter engang for den sene fremkomst af regnskabet. Dette skyldtes som tidligere nævnt retssagen, samt afregning af de 200.000 kr., som først endelig fandt sin afslutning for fem dage siden.

KS mente, at Ernest & Young var et meget dyrt firma til vores lille regnskab. I hans tid som formand, havde han fundet en anden løsning.

BG mente stadig, at regnskabet kunne have været fremme, hvis revisionsfirmaet havde påført et notat.

HM mente, at det var praktisk, at foreningen havde samme revisionsfirma som Mejlshede Låse.

Forsamlingen godkendte genvalg af Ernest & Young

Eventuelt (8)

Eli Askbo var glad for, at de gamle passive medlemmer stadig bliver inviteret med.

GB bemærkede, at loppemarkedets omsætning på 115.000 kr. var ved at overhale medlems – indtægterne.

JB mente, at hans udtalelser i forbindelse med Nørrebrogades udvidelse var blevet forvansket i Nørrebro Avis. Når det vil tage tre år, at omdanne gaden vil det atter engang gå ud over detailhandelen. Hvorfor kan man ikke gøre det på seks måneder? Vi har set, hvor galt det kan gå på Indre Nørrebro. Han henstillede til UB hurtigst muligt, at lave en artikel om problematikken på vores hjemmeside.

KS nævnte, at mange handelsforeninger i København ikke har det så godt. Han var glad for, at der stadig var liv i Nørrebro Handelsforening.

UB gjorde opmærksom på et arrangement i Stefans Kirken den 16. april kl. 19. Her vil der bl.a. blive holdt foredrag om Nørrebro Handelsforenings nyere historie.

IB mente ikke, at Nørrebrogades indretning er så heldig, som medierne giver udtryk for.

GB fortsatte i samme retning. Der er brede fortove og flotte cykelstier. Men brostene er blevet forhøjet, så der bliver længere ned i kælder – butikkerne, og det er ikke så heldigt.

HM nævnte til bestyrelsen, at sommerens første bestyrelsesmøde vil blive afholdt, som traditionen tro i Haveforeningen, Bergmanns Have.

Vores sommerudflugt bliver den 17. juni i De Små Haver med HT som arrangør.

Dirigenten HT takkede for god ro og orden!!!


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16