Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af Bestyrelsesmøde i Nørrebro Handelsforening 15.05.12

Referat af Bestyrelsesmøde i Nørrebro Handelsforening 15.05.12
Afholdt hos Mejlshede Låse, Nørrebrogade 88

Til stede:
Majid Sairafianpour (MS), Anette Wegener (AW), Johnny Beyer (JB), Hans Mejlshede (HM), Uwe Brodersen (UB)

Ikke til stede:
Martin Godske (MS), Matilde Overgaard (MO), Jørgen Holm (JH)

Nyt fra Formanden (1)
Formanden HM fremhævede, at dette var et vigtigt møde. Vores retssag var nu over. Vi kunne nu koncentrere os om foreningen. Vores medlemstal er pinlig lav. En aktiv indsats fra foreningen er tvingende nødvendig. Vi er stadig gode til at markere os i medierne. Siden sidste møde, har det været omkring et stigende antal røverier og tyverier på Nørrebro, samt behovet for politi i bydelen.

Medierne har stadig øje på os. Og det er ikke mindst vores hjemmeside, der er skyld i dette. Men vores gentagende medieomtale er ikke nok til at kapre flere medlemmer. Det at få medieomtale er selvfølgelig en markedsføring i sig selv. Men det skal mere til, for at fastholde medlemmer og for at få flere.
Formanden pointerede, at det er altid er en fare i at markere sig i medierne. Nogle er ikke enige i vores synspunkter og melder sig ud. Men det at medierne interesserer sig for vores synspunkter skal udnyttes.
Vores sidste udmeldinger har været omtalt i 10 forskellige medier.

Nyt om Julebelysningen (2)
JB har fået et tilbud. Beløbet er ret stort, og problemet er, at vi skal binde os for tre år. Der ventes på andre tilbud.
Spørgsmålet er om Nørrebro Lokaludvalg vil give underskudsgaranti på tre gange 150.000 kr., eller om vi kan få forhandlet bindingen ned til evt. to år.

JB havde håbet på, at kunne fremlægge endnu et tilbud, men det var ikke ankommet. Muligvis vil der blive anmodet om et tredje tilbud.
Selv om der blev frigjort fondsmidler, så er der en økonomisk risiko.

Der fulgte en diskussion om gratister og kædebutikker, der ikke ville være med. Sidste gang, vi havde julekæder var der kun en tredjedel af samtlige butikker, der betalte. Vi har som handelsforening ingen tvangsmidler, vi kan bruge, sagde JB. Ikke alle butikker har forståelse for, at julekæder er godt for hele handelslivet på Nørrebro.

Tidligere har det været utilfredshed med, at butikker skulle betale for antal facademeter ud til Nørrebrogade. JB foreslog, at man delte Nørrebros butikker ud i tre størrelser lille, mellem og store. Bestyrelsen blev enige om følgende betaling. Lille: 5.000 kr., Stor: 10.000 kr. og meget stor: 15.000 kr.

Foreningen betaler for en udskrift fra en database. JB gennemgår denne udskrift og inddeler butikkerne efter omsætning. Måske kan vi få boligforeninger med, men JB var ikke optimistisk hvad det angik. Spørgsmålet var også, om der skulle kæder op ved kirkegården. Her er der kun en side til at betale.

JB tilbød, at gå rundt på provisions basis og sælge ideen. Men først skulle der udarbejdes budget. De sidste tilbud skulle også hentes hjem. Vi skal også høre Lokaludvalget. Foruden julekæder indgår også annonce, juleposer, julemand og evt. julearrangement med loppemarkedet.
Måske kunne man via julekæderne indgå medlemskab med vore forening.

JB's tilbud blev positivt modtaget. Han vil holde bestyrelsen orienteret via E – mail.

HM gjorde også opmærksom på, at MS og JH havde tilbudt at gå rundt og hverve butikker til foreningen.

Nyt om Fonden (3)
Preben Askbo har søgt fonden, bestyrelsen konstaterede, at han opfylder betingelserne, og det var enighed om udbetalingen. MO får besked om beslutningen.

HM orienterede om, at fonden havde et indestående på 480.000 kr. 60.000 kr. var disponible.

JB havde udsendt et udskrift af vedtægterne til b – medlemmerne. Kun AW havde reageret på dette. AW havde gjort opmærksom på at fonden kunne opløses i løbet af tre år. JB mente dog, at det var en fordel, at det skete over et år, så vi undgik ekstra revisor – regning.

Med hensyn til opløsning af fonden gjorde JB også opmærksom på andre løse ender end julebelysningen, og det var bl.a. m.h.t. hjemmesiden. Her skulle der gerne tilgå nogle flere midler. Tidsforbruget er her, ret stort. Således betales der også af honoraret papir, printerpatroner m..m.

JB vil arbejde videre med hensyn til frigørelse af fondsmidler. Han vil orientere bestyrelsen via mail.

Brainstorming (4)
På baggrund af en beslutning på sidste bestyrelsesmøde var vi enige om, at lave en brainstroming, der gik ud på, at skaffe flere medlemmer.

Hjemmeside (4 .A)
AW havde fremsat nogle forslag til ændring af vore hjemmeside. Dette var udsendt i en mail. AW mener bl.a. 

 • at Organisationsdiagram skal fjernes 
 • at Afvikling af indkøb skal fjernes 
 • at Meld dig ind i stedet skal hedde medlemskab 
 • En knap skal tilføjes med ordet medlemskab 
 • En knap skal tilføjes ”kontakt”

Så vidt angår medlemskab, skulle der være forskellige former for medlemskab, så som

 • Almindeligt medlemskab
 • Gruppemedlemsskab 
 • Rabat medlemskab

Der skulle beskrives, hvad de enkelte medlemskab indebærer, pris og hvad man får. Ved fuldt medlemskab skulle man kunne få storkunde - fordele ved papirindsamling, billigere el, rabat, advokatbistand, rabat hos andre forhandlere m.m.

Kontakt – pinden burde være udformet, så folk kunne melde sig ind via hjemmesiden, eller stille yderligere spørgsmål til eventuelt medlemskab.

UB og JB havde holdt møde dagen forinden for at drøfte AW's forslag. Og stort set er de to enige i AW's forslag. Der hvor man umiddelbar ikke er enige er, at der ikke skal være begrænsning for nogen i tilgangen til hjemmesiden.

Og så kan vi som bestyrelse ikke graduere i medlemskontingent. Det er op til generalforsamlingen, at afgøre størrelsen på kontingentet.

UB foreslog to nye pinde eller afsnit: 

 • Loppemarkedet. Det er et stort aktiv. Her skulle vi beskrive Loppemarkedets historie plus reglerne for at opstille en stand. Vi har også masser af fotos. En direkte tilgang, vil gøre det lettere, at finde netop loppemarkedet. Denne ”pind” skal kun redigeres en gang om året. 
 • Historie: Vi har i vores arkiver på siden, masser ag historie. Men her tænkes der en gang for alle, at skrive foreningens historie i kort form. Knappen skal ikke redigeres, måske først om et par år. 
 • Korte Nyheder, skal slettes, er vanskelig at lægge ind, tager for meget tid.
 • Lokale nyheder, skal slettes, dette indgår i vore normale artikler 
 • Kontakt, her kunne vi måske gøre det mere overskuelig.

Med hensyn til kontakt, så foreslog JB, at MG blev administrator på vores facebook. Her trænger vi til noget nyt. JB mente, at MG lige var manden til dette.

UB var godt tilfreds med det, der står under medlemskab. Det trængte til at blive redigeret. Det gjorde en del andre ting også. Blandt andet havde vi nok glemt, at skrive om basic – kontingentet. Vi savner også et foto af MG og indrykke ham som b – medlem.

JB gjorde også opmærksom på, at vores side var forberedt til reklamer. Desværre har hverken UB eller JB tid til at udnytte dette. Forslaget går ud på at give Torsten fra 2200n.dk administrative rettigheder til at lægge reklamer ind. Ideen går ud på ikke, at konkurrere med den hjemmeside, men give 2200n.dk mulighed for at udvide deres reklamer.

JB foreslog priser som 5,-kr. Om dagen ved et helt år. 7 kr. om dagen ved et et halvt år og 10 kr. pr. dag til en kampagne eller kortere periode. Torsten skulle så kunne opnå en gevinst på 40 – 50 pct.

Der bør fra vores forside være en tydelig henvisning til 2200n.dk. Siden bringer også nyheder inden for detailhandel, restaurationsbranchen m.m. på Nørrebro.

Bestyrelsen diskuterede derefter forslagene. Der var enighed om, at vi havde en flot hjemmeside, som blev opdateret regelmæssig. Også nyhedsbrevene blev rost.

AW pointerede, at hendes forslag ikke var møntet på kritik. Og hun ikke mente, der skulle være ”hemmelige sider”. Hun mente, at vi i bestyrelsen skulle have større beføjelser m.h.t. kontingentforslag. Vi skulle huske at udarbejde et forslag til den kommende genralforsamling.

JB foreslog UB til at skrive en artikel, der hed Hvad kan du tilbyde Nørrebro Handelsforenings medlemmer.

MS var inde på, at nu kunne man bruge App og GPS. Endvidere kunne UB tilbyde specielle priser på kontorartikler til medlemmerne.

UB fandt det miljørigtig, hvis vi kunne få leverandører til gratis at afhente pap, pair og plastik hos medlemmerne af Nørrebro Handelsforening. Disse ting kan anvendes til genbrug.

UB foreslog MS, at han inviterede hans Pap – afhenter pog APP – teknikker med til næste
bestyrelsesmøde. Endvidere kunne vi invitere Torsten fra 2200n.dk

Miljø (4. B)
UB havde skrevet til Lokaludvalget og Københavns Kommune m.h.t. at handelsforeningen gerne ville samarbejde i forbindelse med miljøtiltag, når man gik i gang med næste afsnit af Nørrebrogade.

Klaus Grimer, der er leder af Københavns Kommune for Center for Trafik har svaret. Han fandt det positivt, at Nørrebro Handelsforening ville samarbejde. Men at det egentlig arbejde først starter til efteråret, når der nedsættes diverse udvalg.

UB nævnte, at det var mærkeligt, at detailhandlere skulle betale afgift, når man ville gøre det lettere for cyklister ved at sætte cykelstativer ud foran butikken. Her måtte kommunen kunne dispensere fra den afgift. Måske kunne man også udvikle et smart nyt design, som blev stillet gratis til rådighed for de butikker, der var interesseret.
To personer uden for bestyrelsen har vist interesse for at indtræde i de omtalte udvalg.

Hvervebrochure (4. c)
Der endnu en del løse ender, så brochuren kan endnu ikke færdiggøres.

Eventuelt (4. d)
Der ligger hele ti artikler klar til hjemmesiden. Der overvejes om vi efter, at de er lagt ind, skal udsende nyhedsbrev.

UB sender snarest mulig invitation ud til 

 • Sommerudflugt for medlemmerne den 3. juni kl. 12. Det er i Sejlklubben Frem, Strandvænget 23, 2100 København Ø

Tilmelding: Hans Thomsen 27348323 – 38340869 – hans-th@hotmail.com

Da det den dag er sekretærens fødselsdag (41 år) er der garanteret sommer.

Ref. Uwe


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16