Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Drama i Metroen

Naboer til Metro - byggepladser skal udholde larm døgnet rundt. Forklaringen skulle være, at det er for at overholde tidsfristen og spare samfundet for 1,5 milliarder kroner. Men anonyme kilder fortæller til www.norrebro.dk, at man under ingen omstændigheder kan indhente forsinkelsen. Og det er naboernes skyld, siger politikerne, men mon ikke fejlen ligger et andet sted. Dårlig planlægning og rettidig omhu er nok den reelle årsag. Og forvaltningerne har slet ikke kunnet håndtere de opståede problemer. Forståelig nok er Rigsrevisionen gået ind i sagen. Politikerne står magtesløs - de kender ikke deres lovgivning.

Naboerne får skylden
Vi glæder os til, at Metroen er færdig udbygget. Måske skulle man også have ventet med at gennemføre 2. etape af Nørrebrogades Cykelgade, indtil Cityringen var færdig. men sådan skal det åbenbart ikke være.

Og stakkels naboer. De skal finde sig i lidt af hvert. Man kan spørge sig selv, om ledelsen og Københavns Kommune kan magte opgaven. For byggeriet og håndteringerne af problemerne går nu ikke helt lige efter bogen. Det er vel ikke uden grund, at FN nu blander sig i håndteringen.
Dårlig planlægning har skabt store forsinkelser på Metro - byggeriet. Tidligere har overborgmesteren givet naboklagerne skylden for forsinkelserne.

Ubekræftede forlydender
Men ifølge forlydender så har maskinerne slet ikke været egnet til Københavns kalkholdige undergrund. Og dette forhold skulle man have været klar over hele tiden. Manglende rettidig omhu kalder man det.

Nu skal Metroselskabet ikke har hele skylden. Vi har her på siden et udmærket samarbejde med Metroselskabet m.h.t. informationer om, hvad der foregår på byggeselskaberne.

Ja egentlig fyldte Metroen ikke meget i valgkampen. Måske var det fordi, at man ville tie skandalerne ihjel. Det er vel heller ikke uden grund, at Rigsrevisionen nu er gået i gang med at undersøge forholdene.

Cityringens økonomi er ved at blive lidt anstrengt, således er det ikke afsat reserver til unormalt store forsinkelser. I grunden er det påfaldende at politikerne bagatelliserer Rigsrevisionens undersøgelser. Unavngivne personer udtaler, at byggeriet allerede nu er forsinket med to år. Et internt dokument fra 2011 viste, at byggeriet dengang var 11 måneder forsinket.
Det forlyder, at Cityringen først er færdig i 2020.

Forvaltningen er mangelfuldt
Meget tyder på, at forvaltningen omkring hele byggeriet er mangelfuldt. Og det handler om tillid til politikere og naboernes retssikkerhed.
Som borger har man en forventning til, at alt sker i overensstemmelse med elle love og bestemmelser. Naboerne er blevet gjort til et klods om benet. Men de siger selv, at de arbejder på en fair og åben proces. Og de er ikke særlig begejstret for den måde, Københavns Kommune kommunikerer på.

Undersøgelse bagatelliseret
Fra de involverede parter, Metroselskabet, Transportministeren og Overborgmesteren forlyder det, at det er ganske naturligt, at en sådan undersøgelse fra Rigsrevisionen er sat i værk.
Man skal blandt finde ud, hvorfor tidsfristen er skredet, og Københavns Kommunes rolle i sagen.

Et ordentlig brag i Nørrebroparken
Forleden lød der et ordentligt brag i Nørrebroparken. En kran havde tabt en stor betonklods 40 meter ned i en skakt. Heldigvis befandt der sig ikke nogen i nærheden. Der var ingen personskade, men uheldet betyder dog forsinkelser.

Og uheld er der masser af på Metro - byggepladserne. Hel 65 har det været i årets første 11 måneder af 2013. Således meddeler 3F, at der sker 48 pct. flere ulykker på metroen end på en gennemsnitlig byggeplads.
Ofte skyldes ulykkerne en manglende prioritering af sikkerhed og koordinering. Og det har sikkert også noget at gøre med en manglende træning af medarbejdere.

Lønfusk og falske underskrifter
Politikere i Københavns Kommune har gang på gang afvist at der foregår løndumping på metro - byggeriet. Men nu har Metro - selskabet opsagt samarbejdet med den portugisiske underleverandør Cinterex på grund af løndumping. Leverandøren har ikke kunnet skaffet beviser på, at aflønningen sker efter danske regler.
Hovedentreprenøren, det italienske konsortium Copenhagen Metro Team havde ellers for et halvt år siden undersøgt forholdene uden at det førte noget med sig. Metro - toppen sagde dengang god for det portugisiske firma.
Historien har vakt opsigt overalt i Europa. Der er åbenbart tale om lønfusk og falske underskrifter.

Et rumænsk vikarfirma
Flere medarbejdere har således arbejdet for 70 kr. i timen. Underbetalingen har været så omfattende, at 3F har rejst et krav på 11,2 millioner kr.
Åbenbart har et rumænsk vikarfirma Atlanco også været indblandet i Metro - byggeriet. Rundt om i Europa har dette firma været involveret i sager omkring skattesnyd og underbetaling. Det kan så undre, at sådan et firma kommer ind i et offentligt byggeri i Danmark.

Kontanthjælpsmodtager skal dokumentere
Kontanthjælpsmodtagere får nu alligevel kompensation for Metrobyggeriet. Men indgående dokumentation er påkrævet. Således er det historier om, at kontanthjælpsmodtagere blev bedt om, at tilbagebetale deres tilskud. For når man skal have denne hjælp, må man ikke have en formue over 10.000 kr.

Fremover får de dårligst stillede naboer så alligevel ikke fratræk i deres kontanthjælp, hvis man modtager erstatning for gener ved metrobyggeriet. De sidestilles med andre, der får erstatninger for støjgener.
Og dog, for man skal kunne dokumentere, at erstatningskronerne er gået til forbedringer i boligen eller leje af anden bolig. En garanti for, at man får erstatning for tidligere modydelser er det heller ikke.
Man har regnet sig frem til, at denne ordning er gældende for cirka 100 personer.

Såfremt man ikke kan dokumentere noget som helst, ja så er man stavnsbundet til sundhedsskadelige boliger. Ja man må tage sig til hovedet. Sagen virker grotesk.

Hvor bliver erstatningerne af?
Allerede i sommers fik naboerne tilkendt erstatninger af Ekspropriations kommissionen. Men her er der åbenbart også problemer. Opstarten af udvidet arbejdstid og udsendelse af aftaler har åbenbart skabt problemer. Politikerne havde lovet naboerne, at Metroselskabet ikke måtte gå i gang før der blev forelagt et tilbud. Erstatningerne skulle gives, inden generne kom. men det er ikke sket.

Ministeriet kom naboerne til hjælp
Naboerne har hele tiden ment, at kommunen var forpligtet til genhusning såfremt byggeriet blev anset for at være sundhedsfarlig for omgivelserne. Men det har man nægtet. Således har overborgmestren udtalt, at loven omkring Cityringen har forhindret kommunen i at give borgere ret til genhusning. Men Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kommer nu naboerne til hjælp.
Ministeriet oplyser, at genhusningen kan ske midlertidigt op til 12 måneder eller permanent. Og det er kommunen, der skal beslutte typen af genhusning.

Overset genhusningsregler
Åbenbart var det embedsmændene, der har overset genhusnings - reglerne. Man har åbenbart ikke sat sig ind i kommunens pligt til at afhjælpe generne for naboerne til Metro - byggerierne. To forvaltninger har således gentagende gange oplyst Borgerrepræsentationen om, at man ikke havde nogen juridisk mulighed for at genhuse naboerne.

Sundhedsfare
Men man kan vel også sige, at embedslægen var længe om det. Først i november måned kommer hans skærpende holdning med hensyn til sundhedsfare.
Metrobyggeriets døgnarbejde rammer tusindvis af beboere. Ved Øster Søgade har man lob til at støje med op til 67 decibel i døgnet. Ved Nørrebroparken må man støje op til 60 decibel om aftenen og 55 decibel om natten.

Men hvorfor skal man vente på embedslægen?
Anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at støjniveauer ved over 55 decibel i lang tid giver risiko for sundhedsmæssige skader, der kan føre til hjerte - kar sygdomme. Det kan give store søvnforstyrrelser.

Byggeriet er stærk forsinket, og derfor skal det arbejdes i døgndrift for i sidste ende, at få det hele til at hænge sammen - rent økonomisk. Embedslægen under Sundhedsstyrelsen har dog udtalt: 

  • En støjbelastning som beskrevet kan medføre væsentlige helbredsproblemer for de berørte beboere og især for særligt sårbare grupper som børn, gravide, ældre, syge og handikappede.

Tilladelse til 86 db
Udtalelsen ændrer vel næppe de københavnske politikers tilladelse til at arbejde i døgndrift på samtlige 21 byggepladser. Men i al stilhed har byggepladsen ved Marmorkirken fået tilladelse til at støje 8 db mere, så man nu er oppe på hele 86 db.

Metro - byggeriet ved Marmor - kirken og på mange af de andre 21 arbejdspladser fortsætter uanfægtet embedslægens udtalelser i døgndrift.

Metroselskabet udformede selv tilladelse
Og det viser sig ifølge Politiken, at Metroselskabet selv var med til at udforme en tilladelse til at arbejde i døgndrift. Man var selv med til at forfatte Transportministeriets helt centrale VVM - notat. Notatet blev lavet tre uger inden Frederiksberg og Københavns Kommune søgte om officiel tilladelse til at arbejde i døgndrift.
Begrundelsen var, at det var for at undgå en etårig forsinkelse på et år og en ekstraregning på halvanden milliard kroner.

Uenighed om støjberegninger
Åbenbart er det også uenighed om støjberegningerne. Nu skal et uafhængig firma så foretage målingerne. I yderste konsekvens, at der skal betales mere i erstatning, og at flere måske skal have dette.

Loven er uhensigtsmæssig
Ja endelig langt om længe erkender Regeringen, at loven omkring det omstridte byggeri er uhensigtsmæssig. Man har åbenbart erkendt, at den såkaldte Århus - konvention bliver overtrådt.
Da man besluttede at udvide arbejdstiderne til at omfatte hele døgnet, skete det uden en offentlig høring. Beboerforeninger klagede, men både Natur - og Miljøklagenævnet og transportministeriet afviste klagerne.

FN rejser en sag mod Danmark
FN har nu på baggrund af Aarhus - Konventionen (Miljøets menneskerettigheds - erklæring) rejst en sag mod Danmark.
Åbenbart havde ministeriet ikke styr på klagereglerne. Og repræsentanter for beboerforeningerne blev nægtet adgang til et samråd i Folketinget, som ellers er offentlig.

FN hæfter sig ved, at offentligheden er blevet holdt uden for af de offentlige beslutning om at intensivere metrobyggeriet til gene for tusindvis af borgere i København. Man mener, at Transportministeriet har overtrådt tre artikler i den internationale Århus - konvention.

Alvorlige problemer
Sagen understreger, at det her er tale om alvorlige problemer. Københavns Kommune som har store andele i hele byggeriet udtaler, at det er staten og ikke kommunen, der repræsenterer Danmark i denne sag.

Ingen Metro til Sydhavnen
Åbenbart kniber det med at finde penge til en Sydhavns - Metro. Politikerne i København havde ellers fundet 2 milliarder kroner. Statens andel var 4 - 5 milliarder kr. Og det er disse penge, der ikke kan findes. Og til de københavnske politikers overraskelse blev der ikke afsat penge til dette projekt på årets finanslov.
Dette har afstedkommet, at overborgmesteren har truet med at ændre på strukturen i Metroselskabet.

Hvem stemte naboerne på?
Gad nok vide, hvem naboerne til Metro - byggepladserne stemte på til det netop afholdte kommunalvalg. For mange politikere har set særdeles uheldig ud. Og det samme kan man sige om diverse forvaltninger og deres embedsmænd. Men også kommunens advokater ser uheldige ud i denne sag om Metroen.

Her på siden finder du talrige artikler om Metroen - brug søgefunktionen og gå ind på arkivet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16