Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kø ved Metro – håndvasken

Man talte om døgnarbejde på 4 arbejdspladser. Men pludselig er døgnarbejde på 21. Rigsrevisionen taler om dårlig styring og manglende information. Bestyrelsesformand svarer igen. Den ny lov er til fordel for naboerne siger transportministeren, men det mener naboerne absolut ikke. Nye Metro – tog kan ikke køre på den gamle strækning. Bestyrelsesformand siger, at man er to måneder forsinket. Transportministeren siger et år. Og så får Metro – direktøren en ekstra bonus på 200.000 kr. for veludført arbejde. Naboerne er ikke skyld i forsinkelserne. Bestyrelsesformand siger nu, at det er Københavns Kommune, der er den skyldige.

Pludselig var der døgnarbejde på 21 arbejdspladser
Som den opmærksomme læser vil vide, holder vi øje med Metro – byggeriet. Det gælder både selve byggeriet på byggepladserne, og det der sker omkring byggepladsen.

Ja man skulle tro, at det var løgn, men det var med bind for øjnene, at Folketingets Finansudvalg i 2010 besluttede at investere 21,3 milliarder kroner i byggeriet af Cityringen. Man havde prissat en rabat på 130 millioner. Men Folketinget blev aldrig orienteret om den voldsomme risiko som Metroselskabet skrev ind i kontrakten med en option på, at hovedentreprenøren kunne arbejde i døgndrift på fire arbejdspladser. Nu betyder dette foreløbig en ekstra regning på to milliarder kr. Og pludselig arbejdes der i døgndrift på 21 arbejdspladser.

Politikere udsat for fejlinformationer
Talrige gange har Metroselskabet ”sat pistolen for brystet” på politikerne. Selskabet har bevidst truet med at de hurtigst muligt skulle sige ja til Sydhavns – metroen, ellers ville det blive problemer. Men Metroselskabet havde for længst taget forberedelser til dette. Noget tyder på, at politikerne slet ikke er gearet til dette store projekt. De har Borgerrepræsentationen i deres hule hånd. Man kan vel ikke bebrejde politikerne, når de konstant bliver fejlinformeret uden konsekvenser for dem, der kommer med disse fejlinformationer.

Spørgsmålet er om man er blevet bevidst fejlinformeret, eller at det er med overlæg, at man har tilbageholdt oplysninger. Det finder vi nok aldrig ud af. Der er ikke bebudet nogen undersøgelse af hændelsesforløbet.

Borgernes rettigheder tilsidesat
Det kunne jo have været rart, hvis man havde fået at vide, hvem der vidste hvad, hvornår. Man har tromlet borgerne især naboerne og givet dem skyldsfølelse. Og så viser det sig, at være bare opspind. Borgernes rettigheder er også blevet tilsidesat.

Rigsrevisionen har talt
Rigsrevisionen og Folketingets Statsrevisorer har klandret Metroselskabet for utilstrækkelig styring af det kriseramte milliardbyggeri. Ligeledes mener man, at selskabet for sent har informeret Folketinget om forsinkelserne.
Transportministeriet har vedkendt, at det var en fejl, at Folketinget i 2010 ikke blev informeret om den risiko Metroselskabet skrev ind i byggekontrakten om, at hovedentreprenøren kunne få lov til at arbejde i døgndrift på fire arbejdspladser.
Selskabet meddelte, at det hele kørte efter planen. Men hele arbejdet ville blive et år forsinket, såfremt ejerkredsen ikke gav lov til at udvide arbejdet.

Rigsrevisionen har dog påpeget, at forsinkelserne begyndte allerede kort efter byggestarten. Metroselskabet opererede med en tidmæssig buffer, en såkaldt bonustidsplan, der gør at entreprenøren kunne blive et år forsinket og stadig levere byggeriet til åbning i december 2018. Men bufferen blev tidligt spist op af forsinkelser.

Folketinget blev først orienteret i sommeren 2013
Først i sommeren 2013 blev Folketinget oplyst om forsinkelserne. Efter Rigsrevisionens opfattelse har Metroselskabet haft et produktionsefterslæb på store dele af projektet, og nu er blevet afhængig af både aften – og weekendarbejde på alle byggepladser. Således er der udvidet arbejdstid på langt flere Metro – arbejdspladser, end det oprindelig var fastsat i kontrakten.

VVM – redegørelsen ikke korrekt
Den såkaldte VVM – redegørelse beskrev således, at der kun vil være begrænset udvidet arbejdstid på stationsbyggepladserne i forbindelse med enkelte aktiviteter.
Rigsrevisionen har også påpeget, at man allerede var forsinket, da naboklager indløb. Metroselskabet har hele tiden bedyret, at det er naboklager, der er skyld i forsinkelsen. Man konstaterer, at på visse stationer er man et helt år efter planerne. Hverken transportministerens eller Metroselskabets forklaringer på de hidtidige forsinkelser har været fyldestgørende.
Rigsrevisionen påpeger at styringen ikke har været tilstrækkelig. Opfølgningen af fremdriften har været mangelfuld.

Beviser blev ignoreret
Den 4. oktober kunne Politiken fremlægge dokumentation for, at tidsplanen var skredet på fire byggepladser. Det bliver afvist af Metroselskabets direktør. Den 15. november 2013 henviser Politiken til et internt dokument fra slutningen af 2011, som viser, at byggeriet dengang var 11 måneder forsinket i forhold til tidsplanen

Bestyrelsesformandens reaktion dybt problematisk
Bestyrelsesformand i Metroselskabet, Henning Christophersen afviser, at selskabet bevidst har skjult forsinkelser. Endvidere mener han heller ikke, at de har givet naboerne skyld for forsinkelserne. Det er de mange byggestop og skiftende tilladelser, der er skyld i forsinkelserne. At bestyrelsesformanden går i rette med Rigsrevisionen har vagt forargelse mange stader, bl.a. hos bl.a. hos professor i ledelse ved Aalborg Universitet. Han kalder det for dybt problematisk. Andre kalder formandens debatindlæg for magtarrogance.

Fire af de seks politisk udpegede medlemmer af Metroselskabets bestyrelse vil ikke udtrykke opbakning til budskabet i debatindlægget fra formanden. De oplyser, at formandens debatindlæg ikke har været diskuteret i bestyrelsen.

Københavns Kommune får skylden
Efterfølgende har bestyrelsesformanden skriftlig meddelt, at bestyrelsen og ejerkredsen månedlig er blevet orienteret om hele bygge – situationen. Så man må har kendt til forsinkelsen, mener formanden. Han giver også Københavns Kommune skylden for forsinkelsen. Det er kommunens myndighedsbehandling, der får skylden.
I kontrakten står der, at det var bygherren, der var ansvarlig for at sikre de nødvendige dispensationer fra myndighederne.

Den første lov om cityringen fungerede ikke. Det lavede Folketinget om på. Samtidig lovede Metroselskabet en mere tydelig afrapportering og tydelig opfølgning.
Transportministeren har ikke ønsket at kommentere sagen.

Danmarksrekord i dårlig arbejdsmiljø
Det københavnske metro – byggeri sætter danmarksrekord i dårligt arbejdsmiljø. Vi har tidligere beskrevet det dårlige miljø i artikler. Hele 60 påbud er det efterhånden dukket op fra Arbejdstilsynet. Andenpladsen indehaves af en af underleverandørerne til metro – byggeriet. Hele 53 af påbuddene er såkaldte straks – påbud. Det vil sige, at det er tale om ting, der straks kræver handling. Det gælder blandt andet forhold om manglende instruktion, kræftfremkaldende stoffer og risiko for fald.

Ingen ensartet sikkerhedskultur
Det store problem er, at Metroen ikke har ensartet sikkerhedskulturen. Der tales 20 forskellige sprog og sikkerhedskulturen er forskellig fra land til land. Metroen afviser, at de ikke reagerer på påbud. Metroens sygefravær har været 75 pct. over landsgennemsnittet.

Kan naboerne bruge den nye sejr?
Københavns Kommune havde tilladt aftenstøj på 80 dB ved Marmorkirken og 87 dB ved Københavns Hovedbanegård for at få hastigheden op på det forsinkede milliardbyggeri. Men de grænser er for høje, slår Natur – og Miljøklagenævnet endelig fast. Det vil udsætte børnene for en skadelig støjforurening som påvirker muligheden for hvile og restitution.

Uanset den samfundsmæssige betydning knyttet til rettidig færdiggørelse af cityringen finder nævnet, at der ikke kan accepteres en udvidet arbejdstid med så voldsom en støjbelastning. Igen engang får naboerne ret i deres klage.

Men naboernes sejr vil snart vise sig at have ringe indflydelse. For den nye Metro – lov fjerner naboernes adgang til at klage, selv om der er alvorlig sundhedsfare.

Naboerne har protesteret højlydt over den nye lov
Denne lov blev da også vedtaget under højlydte protester fra naboerne. Således har den gamle redaktør her FANN’s høringssvar til den nye lov. Og det er så sandelig mange indsigelser. Naboerne mener bl.a.: 

  • Udkastet indeholder blandt andre fejlagtige definitioner, manglende (konkrete og effektfulde) konsekvenser ved overskridelser, manglende inddragelse af tone – og impulstillæg, uldne formuleringer, der ligger op til fri tolkning fra CMT/Metroselskabet mv. og mange andre uklarheder.

Naboerne: Offer for katastrofal planlægning
Naboerne forstår stadig ikke, at de skal lide som følge af en katastrofal planlægning, og at Metroselskabet kan komme igennem med usandheder. Man henviser til, at forsinkelserne allerede var store, da naboerne fik stoppet byggeriet midlertidig om natten. Oprindelig var der aftalt døgnarbejde i 12 – 14 måneder. Nu kan naboerne så indstille sig på døgnarbejde i fem år.

Transportministeren: Lov til fordel for naboerne
Man kan have den mistanke, at naboerne får færre rettigheder og en forringet lovgivning. Og hvad med miljøbeskyttelsesloven? Og hvad med støjmålingerne, ja Naboerne er bange er bange for fifleri og hokuspokus med disse. Således skal støjniveauet beregnes som gennemsnit over en arbejdsdag. Det er dette gennemsnit, der ikke må overstige 70 decibel.
Transportministeren har tidligere givet udtryk for, an den ny Metrolov er til fordel for Naboerne.

Metro – byggefirmaer har snydt Skat
Det viser sig nu også, at flere byggefirmaer fusker med skatten, mens de arbejder i København. Det kan Fagbladet 3F dokumentere. Det er firmaet Cinterex, der har snydt den danske stat for 4,7 millioner kroner. Men firmaet er for længst smidt ud og gået konkurs, så Skat må sikkert opgive disse penge.
Men det er ikke det eneste selskab, der har snydt. Ifølge Fagbladet 3 F, så er det mindst fem underleverandører, der har snydt.

Nye tog kan ikke køre på gammel Metro – strækning
Selv om både ejer og leverandør er de samme, så passer de kommende tog på City – ringen og Nordhavns – Metroen af tekniske grunde ikke på den gamle Metros system. Det skyldes de krav til togene, som Metroselskbat stillede netop for at undgå firmaet Ansaldo, der har leveret de gamle metrotog. Havde man sat kravene anderledes, ville det nemlig have givet Ansaldo en så stor fordel, at de kunne have sat prisen for togene, som det passede dem. Men ak, de tre andre udbydere trak sig, så Ansaldo vandt alligevel. Og nu bliver man nødt til at have to forskellige vedligeholdelsescentre.
Det er ikke en molbo – eller Aarhus – historie, for Metroselskabets projektchef siger:
- Det gør hele Metrosystemet mindre sårbart i forhold til driftsproblemer. Kører mange linjer på samme system, vil et nedbrud på én linje typisk sprede sig og medføre problemer for de øvrige linjer også. Med to adskilte systemer, der har hvert sit kontrol – og vedligeholdelsescenter, er det samlede Metrosytem mere robust!!!

Ekstra bonus til Metro – direktør
Trods forsinkelser og stor kritik af byggeriet kan den administrerende direktør for Metro – byggeriet se frem til en lønforhøjelse på 200.000 kr. Og det er til trods for beskyldninger for ikke at have styret projektet ordentlig og at hele projektet er blevet forsinket.
Efter den nye lov om kompensation til naboerne var der reelt tre muligheder tilbage. Indtil nu har 380 naboer ifølge DR taget stilling til, hvordan de vil hjælpes gennem aften – og natarbejde: 

  • Tre ønsker at blive genhuset 
  • 16 ønsker, at deres bolig bliver overtaget af Metroselskabet 
  • Resten ønsker, at få økonomisk kompensation.

Den økonomiske kompensation beregnes efter antal af værelser i lejligheden, og det svinger mellem 5.000 – 20.000 kr. om måneden.
I alt er der samlet 300 millioner kroner til naboerne.

Et år forsinket?
Transportministeren har tidligere udtalt, at hele byggeriet bliver et år forsinket. Mon vi skal tro på dette.

Vi mangler stadig en samlet trafikal – infrastruktur
Det kunne jo være smart, hvis politikerne lagde op til en samlet trafik – infrastruktur i København, der involverede den samlede kollektive trafik, samt den private trafik. Her på siden vil vi i en senere fokusere på det gældsplagede byudviklingsselskab By og Havn amt de andre planer, der ligger og lurer i det københavnske.

Hvis du vil vide mere: www.norrebro.dk har talrige artikler om den kollektive trafik, om Metroen og om Nørrebrogade m.m.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16