Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af ordinær generalforsamling 1994

Offentliggjort 23. december 2007

København 24. marts 1994

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Johnny Tikotzki som dirigent. Forslaget blev vedtaget og man overgik til dagsordenens punkt 2, efter at dirigenten havde fået lovligheden af mødet bekræftet af forsamlingen.

2. Beretning af formanden samt beretning fra af­delingerne.

Formandens beretning vedlagt.
Efter beretningen spurgte farvehandler Dinesen om udvidelsen ville få indflydelse på foreningens økonomi hvortil formanden svarede, at de nye selv skulle finansiere deres julekæder og medlemskontingentet fra de nye ville gøre foreningen i stand til, at lave bedre arrangementer p.g.a. en større økonomisk ramme.

Postmester Christiansen forespurgte, om kæderne kunne komme nærmere posthuset på Nørrebrogade, hvortil formanden svarede, at det var et spørgsmål om forhandling med politiet p.g.a. trafiksikkerheden, da lyssignalerne ville blive skjult af kæderne m.v.

Der var et udbredt ønske om, at julearrangementet skulle finde sted i forretningernes åbningstid.

Lørdagsåbnings­tiden var ligeledes til diskussion. I den forbindelse nævnte postmesteren at også posthuset ville se positivt på, at have åbent i butikkernes åbningstider.

3. Aflæggelse af revideret regnskab for foreningen. Eventu­elle afdelingers regnskab skal foreligge i revideret og godkendt udgave.

Formanden nævnte, at prisen på julekæderne i år ville være 250,- pr. meter på den første del af Nørebrogade, den endelige pris for den sidste af gaden er p.t. ikke endelig kalkuleret

Derefter blev regnskabet godkendt.

Loppemarkedet fremlagde dets regnskab ved afdelingsleder Gunnar Berling. Regnskabet blev vedtaget.

4. Vedtagelse af budget og kontingentsats.
Dinesen syntes, at budgettet var for optimistisk men formanden svarede dertil at man havde taget højde i budgettet for den nye del af Nørrebrogades indmeldelser. Dinesen ønskede budgettet for året opført sammen med de aktuelle tal fremover i udsendte regnskaber.

Budgettet blev vedtaget og kontingentsatsen forblev uændret.

5. Indkomne forslag
Som nævnt i formandens beretning skulle der ændres i vedtægterne. Ordet "runddelen" i paragraf l styk 2 ændres til "Højbanen".

Ved afstemning derom, blev forslaget vedtaget med 8 for. Ingen imod og 1 afholdt sig fra at stemme.

6. Valg af bestyrelse: Næstformand lige år, sekretær afgår lige år samt øvrige be­styrelse afgår hvert år.

Ved valget blev alle genvalgt.

Desuden blev postmester Carsten Christiansen indvalgt i bestyrelsen.

7. Valg af revisionsfirma
Frederiksberg Revision blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Parfumeri Cherie ønskede at vide, hvorledes foreningen forholdt sig til den nye lukkelov. Dertil svarede formanden, at man selv måtte tage stilling dertil, og foreningen ikke havde nogen officiel mening derom.

Der blev rejst kritik af, at offentlige affaldskurve blev brugt at forretningsindehavere til affald fra deres virksomheder. Der blev svaret, at der måtte rettes henvendelse til lokalpolitiet derom,

Efter at spørgsmålene var slut takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og overgav ordet til formanden som takkede for fremmødet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16