Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Formandens beretning for året 1995

Offentliggjort 15. september 2008
1995 var et helt specielt år for Nørrebro. Det var det år, hvor Handels- og Erhvervsforeningen Nørrebro-NordVest og Handelsforeningen Nørrebro-City blev til én samlet enhed. Nemlig vores nuværende Nørrebro Handelsforening.

I 1995 har det i høj grad optaget bestyrelserne fra begge de gamle foreninger, at få denne fusion på plads. Steen Johanson, Claus Petersen, Henrik Engstrøm og undertegnede dannede eksempelvis en tænketank til udarbejdelse af fusionsforslag.

Og i december lykkedes det som bekendt med et par ekstraordinære generalforsamlinger, at få vedtaget sammenlægningen og de nye vedtægter, med virkning fra 1. Januar 1996.

I perioden fra 1. januar frem til denne generalforsamling, har de to gamle bestyrelser i fællesskab stået for foreningens arbejde. På vegne af Hans Thomsen og undertegnede, vil jeg gøre rede for de to gamle foreningers og den nye Nørrebro Handelsforenings arbejde og udvikling, siden sidste generalforsamling i marts 95.

Ved sidste ordinære generalforsamling var der i Nørrebro-NordVest 48 medlemmer, og i Nørrebro-City var der 52, heraf var der 20 dubletter, og altså i alt 80 medlemmer.

På nuværende tidspunkt, er der i Nørrebro Handelsforening 92 medlemmer. Det er naturligvis et mål i sig selv, at forøge antallet af medlemmer, til styrkelse af foreningens arbejde. Så det er kun glædeligt med de 12 nye medlemmer.

Ved afslutningen af regnskabsåret 1994 bestod de to foreningers samlede formue, af kr. 127.000. Denne er på nuværende tidspunkt kr.146.000, en fremgang på kr. 19.000.

Det var så de tørre tal. Nu til de mere saftige aktiviteter.

Jeg vil starte med at fortælle om vores nystartede sekretariat.Pr.1. december fik vi stillet 2 medarbejdere til rådighed af Københavns Kommune, henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen, som led i et jobidé projekt. Det er Jonas Murmann og Anne Britze som vil arbejde for os i 1996.

Efter en del opstarts problemer, har vi nu fysisk fået etableret sekretariatet på Blegdamsvej 28C, og efterhånden også fået en fast arbejdsrytme med vores nye medarbejdere. Dette letter det daglige arbejde for bestyrelsesmedlemmerne. F.eks. kan Preben Thaarup, der tidligere med rimelig succes har udarbejdet nyhedsbrevene, nu nøjes med at læse korrektur.

Det er tanken at de to fuldtidsmedarbejdere skal gøre det muligt, at øge foreningens aktiviteter til gavn for Nørrebro som handelscenter, og dermed gøre det endnu mere attraktivt, at være medlem af Nørrebro Handelsforening. Hvis operationen lykkes skulle sekretariatet have gjort sig selv uundværligt når forsøgsåret er gået, og samtidig også skaffet økonomisk basis for, at beholde Jonas og Anne.

Hvis I i det daglige skulle få gode idéer eller pudsige indfald, om hvad Handelsforeningen også kunne beskæftige sig med, eller bare har spørgsmål om igangværende aktiviteter, så må I endelig bruge sekretariatet. Der er telefontid på alle hverdage mellem kl.9 og kl.12.

I april 95 mødtes Stig Hoff og jeg med en repræsentant fra de autonome. Det var med den hensigt, at få en dialog i gang, samt at få stoppet det omfattende hærværk, der udøvedes overfor de lokale handlende.

I sagens natur, har de autonome ikke en fast organiseret struktur, og den unge fyr vi mødtes med, turde da heller ikke love noget, endsige udtale sig på vegne af alle de autonome. Men han ville dog gerne medvirke til, at begrænse hærgeriet overfor de lokale handlende.

Set i bakspejlet, må det siges at have været et yderst frugtbart møde, da der mig bekendt, ikke i det forgangne år har været problemer med de autonome i forholdet til vores medlemmer.

Nu vi har fat i de autonome, vil jeg nævne handelsforeningens samarbejde med Nørrebro På Tværs.

Nørrebro På Tværs er en netværksgruppe bestående af græsrodsbevægelserne, institutioner, sociale projekter, beboere og selvfølgelig Nørrebro Handelsforening. Gruppen samles når der er optræk til ballade, og forsøger ved hjælp af dialog, at undgå situationer i stil med Sankt Hans Torv 18. Maj 1993. Det har indtil videre været Stig Hoff der har deltaget i dette arbejde. Heldigvis har der i 95 ikke været optræk til det store og vilde, lad os håbe at det fortsætter i dette år.

Af det mere overordnet politiske arbejde, skal selvfølgelig nævnes det nære samarbejde med Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger også kaldet SSH, hvis formand Ingolf Sørensen, jo også sidder i vores bestyrelse.

SSH sørger for en åben og frugtbar dialog mellem handelsstanden og den lovgivende myndighed, bl.a. ved hjælp af stormøder. Der har været møde med Mimi Jacobsen, John Winther (borgmester på Frederiksberg) og Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Og der vil komme flere af slagsen i fremtiden.

Alle medlemmer af Nørrebro Handelsforening kan deltage i disse møder, som i god tid annonceres i nyhedsbrevene.

Desuden er vi via SSH medlem af Landsforeningen for Loyal Handel og Erhvervslejernes Landsorganisation, samt har et godt samarbejde med DANA, de selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsløshedskasse.

D.3. januar i år blev den landsdækkende Danmarks Handelsstandsforeninger stiftet. Det er en ny interesseorganisation for landets 350 handelsforeninger.

Idéen er at skabe en stærk og handlekraftig sammenslutning, af lokale handels- og erhvervsforeninger, som kan bistå medlemmerne med juridisk
rådgivning, og koordination af landspolitiske initiativer.

Bl.a. vil foreningen søge indflydelse på eventuelle ændringer af lukkeloven, og de regner også med at blive hørt i butiksstrukturkommissionen, der beskæftiger sig med bymidte- og centerudvikling.

Foreløbig har vi deltaget i et informationsmøde, men vi regner med at blive medlem i denne landsdækkende forening.

Selvom vi har disse overordnede organisationer, til at varetage vore fælles interesser, betyder det jo ikke at Nørrebro Handelsforening skal læne sig tilbage i stolen, og forvente at alt kommer af sig selv.

Så da jeg blev ringet op af justitsministeriet i januar i år, og inviteret til en rundbords samtale om domstolene, sagde jeg selvfølgelig ja tak.

Forud for mødet, foretog sekretariatet en mindre undersøgelse af, hvad medlemmerne forventede af domstolene, og hvad de syntes at de rent faktisk fik.

Der var 18 deltagere til mødet, alle fra forskellige interesseområder, og hver af disse 18, havde naturligvis hver deres mærkesager. Men som det fremgår af nyhedsbrevet fra januar, blev Nørrebro Handelsforening hørt, og fik mulighed for at sætte sit præg på Byrettens udvikling.

Et evigt tilbagevendende problem, er antallet af parkeringspladser på Nørrebro. Det fremgik også af besvarelserne, af det oplysningsskema I modtog i januar i år.

Ved det sidste SSH stormøde, opfordrede Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen handelsforeningen til, at komme med forslag til kommuneplanlægningen. Den opfordring vil vi ikke overhøre.

I løbet af april og maj, vil vi med medlemmernes hjælp, lokalisere og beskrive mulige parkeringssteder på Nørrebro. Derudover vil vi forsøge at, påpege trafikale tåbeligheder hvor de forefindes.

Hvis det er muligt, vil vi gøre brug af en arkitekt- eller ingeniørstuderende til opgaven.

Som tidligere år har vi haft en repræsentant i Lokalrådet, nemlig Bent Nørgaard.

Og vi er også repræsenteret i Borgerrepræsentationen, idet Knud Schou og Hans Thomsen hver har en plads der.

I disse kommunale institutioner har handelsforeningen nogle klare og naturlige interesse områder, her tænker jeg specielt på trafik og beskæftigelse, men der er selvfølgelig mange andre.

Og nu hvor Bydelsforsøgene står for døren, med valg d.21. maj i år, er det derfor naturligt, at vi får valgt en repræsentant ind i bydelsrådet. Hans Mejlshede har meldt sig som vores kandidat, og vi vil støtte og hjælpe ham så godt vi kan.

Handelsforeningen var med ved stiftelsen af Nørrebro Kulturbyråd, og har nu også en fast repræsentant i rådet, nemlig Henrik Engstrøm.

Kulturbyrådets primære opgaver består i, koordination og administrativ assistance. Det lyder måske ikke af så meget, men her på Nørrebro er det faktisk en ordentlig mundfuld. Her er virkelig mange og forskelligartede arrangementer i støbeskeen.

“Billeder gennem muren”, det er titlen på vores eget Kulturby 96 projekt. For et års tid siden begyndte idéen at spire omkring dette arrangement, nu er det så ved at blive en realitet.

Det bliver en gigantisk billedudstilling i juli måned, hvor der deltager op imod 50 forskellige kunstnere, kendte som ukendte, lokale og udefra komne. Hver kunstner vælger fra en emneliste et navn, et brudstykke fra en tekst, måske blot en sætning eller en tese, og giver sit visuelle udtryk for det. Emnelisten er bygget over de permanente brugere af kirkegården. Idéen er at man fra Nørrebrogade, ved at se billederne, kan se gennem muren og se de der ligger begravede eller deres livsværk.

Arrangementet financierers ved sponsorer, men udstillingen afsluttes med en auktion, hvor vi håber at rigtig mange medlemmer også vil være med.

Forhåbentlig munder projektet ud i et større overskud.

Tanken er at vi stifter en fond, til støtte for kultur- og ungdomsinitiativer på Nørrebro af dette overskud.

Alt i alt må det siges, at dette arrangement er så unikt, at det må forventes at få enorm pressedækning, og ikke mindst et højt besøgstal. Og ærlig talt, det er vel en af handelsforeningens primære opgaver, at profilere Nørrebro som et aktivt og interessant område.

Langs kirkegårdsmuren havde vi i sommeren 95 igen loppemarkedet, hvilket også vil fortsætte i år. Det er Gunnar Berling der står for denne succes.

Loppemarkedet er kendt af de fleste Københavnere, også af dem fra andre bydele og ikke mindst af turistbureauerne. Dette kan mærkes på besøgstallet, og selvfølgelig også på hvor mange, der søger om stadeplads langs muren.

Loppemarkedet gav i 1995 et overskud på 20.000 kr.. Halvdelen af beløbet blev doneret til Assistents Kirkegårdens Formidlingscenter til renovering af Kapellet. Den anden halvdel gik til juleguirlanderne, så stadelejerne er med til denne aktivitet på lige fod med de faste forretninger på Nørrebrogade, hvilket vel kun er ret og rimeligt.

Og juleguirlanderne sørgede jo også i 95 for lys på Nørrebrogade, i den ellers så mørke december måned. Det er Benny Granstrøm der står for de flotte gran- og lysguirlander, med det store smukke juletræ på Runddelen og det underholdende juleoptog. Som noget nyt, holdt vi juleoptoget den første fredag i december kl.16, fremfor lørdag eftermiddag.

Det var en yderst tilfredsstillende fornyelse. Der var langt flere mennesker i gaden end tidligere år, og næsten alle godteposerne blev spist.

I år går planerne omkring juleoptoget i en lidt anden retning. Julemanden, og jeg vil godt afsløre her, at det ikke er den rigtige fra Grønland, men i virkeligheden Overbrandmester Jørgen Friche. Han har store planer i dette Kulturbyår.

Det drejer sig om et såkaldt “Stjerneoptog”, der skal starte ude i Brønshøj og gå ind over Nørrebro, ind til Rådhuspladsen. Det er oplagt, at vi kobler os på et så storslået arrangement, frem for at lave et selvstændigt optog. “Stjerneoptoget” skal løbe af staben d.1. december, hvilket desværre er en søndag, men lad os nu se om ikke det alligevel skulle blive en succes.

Jeg vil tro at de fleste handelsdrivende på Nørrebro, har hørt om Facadekomitéen og drivkraften bag denne, nemlig Jacob Ørsted Brandt.

Vi har i det forløbne år, haft et godt og frugtbart samarbejde med Facadekomitéen, hvilket har ført til forskønnelse af en 25-30 forretningers facader, hvoraf flere har modtaget priser og diplomer.

Jacob Ørsted Brandt er jo en fremsynet mand, der også på længere sigt vil arbejde med forskønnelse af Nørrebro. Så han har dannet Komitéen Nørrebro år 2000. Vi forventer også at få et nært samarbejde med denne nye komité, hvilket allerede er indledt.

Handelsforeningen støtter jo op om en del lokale tiltag. Et af dem er Projekt Sjakket. Sjakket er en samling unge mennesker med et overskud af muskler og tid. For ikke at dette overskud skal bruges på en for lokalsamfundet negativ måde, forsøger man at beskæftige de unge mennesker med fysisk og meningsfyldt arbejde.

I 1995 overtog Sjakket en ejendom, også kaldet Fabrikken. Det er meningen at de selv skal renovere og vedligeholde ejendommen, så den kan bruges som værksted.

Helt konkret gik handelsforeningen ind og støttede projektet, med en økonomisk indsprøjtning på 20.000 kr.. Det er jo også i vores interesse, at rødderne ikke render rundt på gader og stræder og laver ballade.

Månedsavisen PåGaden, er et andet lokalt projekt vi støtter. Det gør vi ved, med mellemrum, at bruge avisen når vi annoncerer, og ved at deltage i deres såkaldte netværksarbejde. Vi sender ganske simpelt al mulig og umulig form for information til dem, og deltager desuden i deres informations- og debatmøder.

I sommers blev vi præsenteret for et spændende nyt medie, en elektronisk lokalavis. Det drejer sig om et kommunalt støttet projekt der hedder Jungletrommen. Denne elektroniske lokalavis skal udsendes via kabel-TV, til et begrænset område. Det er ikke levende billeder som almindeligt TV, men skiftende still billeder a la Tekst-tv. Det er tanken at “avisen” på sigt skal være 100% reklamefinansieret.

Der har været nogen usikkerhed om, hvilket område “avisen” vil udkomme i. Der har været tale om, at det kun ville blive i Rabarberlandet, dvs. området bag kirkegården hen til Blågårdskvarteret. Det mener vi måske ikke vil være så interessant, men vi har lovet, at hvis avisen også vil nå op på Nørrebrogade, så vil vi hjælpe med information og formidling i opstartsperioden.

Fremtiden vil byde på flere nye aktiviteter, men også en genopståen af en tidligere afprøvet aktivitet.

Jeg tænker her på familiecykkelløbet i SSH regi. De enkelte bydele arrangerer et cykelløb for hele familien, og alle bydelene mødes i et fælles mål, hvor der er lodtrækning af præmier, musik og anden underholdning. Vi er allerede nu i gang med at finde sponsorer og fastlægge ruten.

I år er det tiende år at løbet køres, og det er også tiende år at Vesterbro Handelsforening deltager. Derfor er det naturligt at løbet afsluttes på Vesterbro Torv. Vi opfordrer naturligvis alle vore medlemmer, til at støtte arrangementet med sponsorater, men også til at deltage i selve løbet.

Et af de nye arrangementer der arbejdes med, er en fodboldturnering for medlemmerne. Det er en indendørs turnering, der skal afvikles en lørdag eftermiddag i oktober måned og afsluttes med en bid brød. Et festligt arrangement, der først og fremmest har social karakter, til styrkelse af sammenholdet. Men som også kan skabe nye forbindelser og måske bane vej for nye samarbejdspartnere, lokalt på Nørrebro.

Der kommer selvfølgelig mere detaljeret information om fodboldturneringen, når de forskellige aftaler er faldet på plads.

I 1995 blev Tikotzky udnævnt til æresmedlem som en hyldest for, og også som tak for, mere end ti års utrættelig indsats for handelsforeningen. Og det er med glæde, at vi kan konstatere at Tikotzky stadig interesserer sig for, og engagerer sig i foreningens arbejde.

Som det er fremgået af denne beretning, har handelsforeningen i det forløbne år, beskæftiget sig med mange og meget forskelligartede opgaver, og fremtiden byder på endnu flere spændende tiltag. Jeg håber, at de nye aktiviteter vil blive succeser, og med tiden måske kan udvikles til traditioner.

For at en hvilken som helst aktivitet skal blive god, kræver det opbakning og deltagelse, det håber jeg at medlemmerne i vores Nørrebro Handelsforening forstår og er parate til.

Og hermed vil jeg så overlade denne beretning til generalforsamlingen, for ris og/eller ros.

Tak.

Johnny Beyer.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16