Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyhedsbrev maj - juni 1998

Nørrebro går i front med integration af etniske forretninger.

Nørrebro handelsforening, Indre Nørrebro bydelsråd, Nørrebro nærpoliti, Nørrebro lokalråd og Ung-sam afholdt - som bekendt - et stormøde den 20. April 1998 med specielt sigte på skattelove og regler for butiksdrift.

Handelsforeningen havde taget dette initiativ på baggrund af en politirazzia i efteråret 1997, hvor politiet afslørede mange ulovligheder i de etniske forretninger.

Nørrebro handelsforening vil de ulovlige tilstande til livs og vi tror på at flere af de konstaterede ulovligheder kan tilskrives uvidenhed.

Derfor er vi netop, i disse dage, i fuld gang med at arrangere butiksleder kurser, der i sit design er tilpasset den gruppe af selvstændige handlende, som ønsker at uddanne sig, samtidig med, at de kan varetage deres daglige arbejde.

Konkret er der tale om 3 forskellige kurser, 4 efterfølgende kursusmøder samt et integreret følgegruppekoncept udbudt i et samarbejde mellem Nørrebro handelsforening, Dansk handel & service, HK Danmark, Ung-sam, AWP consult samt Niels Brock, CBC Centret for Voksenuddannelse med følgende hovedoverskirfter:

Regnskabs og moms modul

Kursisterne gøres fortrolig med de daglige regnskabs- og bogførings rutiner samt butikkens momsregnskab. Udgangspunktet er samarbejde med en revisor. Ligeledes forberedes kommunikation med bank og afstemning med told og skat.

Personale administrations modul

Kursisterne gøres fortrolig med lovgivning og retningslinier i forbindelse med varetagelse af
ansattes arbejds- og lønningsforhold, herunder lønudbetaling, feriepenge, løn under sygdom,
forsikrings- og sikkerhedsforhold og lignende. Desuden undervises i samarbejde og basis organisation samt forståelse for grundlæggende virksomhedskultur.

Markedsføringsmodul

Markedsføring i praksis for butik. Hvordan man får mest muligt for små penge. Hvordan man tilpasser sig konkurrence, og hvordan man vedligeholder sine kunder. Derudover lidt om image, PR og branche samarbejde.

Både under selve og efter selve kursusforløbet vil kursisterne blive yderligere suppleret med en følgegruppe som vil inddrage kursisterne i en dialog om konkrete problemer i hverdagen som leder af butikker i Danmark.

Butiksstrukturkommissionen.

Nørrebro handelsforening ønsker en forsat dialog med politikerne, med baggrund i de eksisterende problemer og vi mener at det politiske værktøj, bør være betænkningen fra Butiksstrukturkommissionen, der kom med deres rapport få dage før det seneste folketingsvalg.

Butiksstrukturkommissionen blev i sin tid, nedsat af erhvervsministeriet og kommissionens sammensætning afspejler en bred vifte af parter med tilknytning til dansk detailhandel.

Kommissionen har nogle klare holdninger til netop det infrastrukturelle, blandt andet kan nævnes, at langt de fleste forbrugere benytter bilen, når de handler. Bilen er således det altdominerende transportmiddel i forbindelse med indkøb. Og forbrugerne kører længere og længere, for at købe ind i de butikker, de finder attraktive. Forbrugernes adfærd medvirker til, at butiksstrukturen blive mindre finmasket.

I virkeligheden er det måske i høj grad politikernes adfærd, der medvirker til at butiksstrukturen bliver mindre finmasket - da flere politikere tilstadighed fortsat besværliggør infrastrukturen til ulempe for beskæftigelsen i København.

Kan vi regne med at de Københavnske politikere vil benytte kommissionens rapport som det politiske værktøj i den fortsatte dialog mellem erhvervsliv og den politiske verden ?.

Denne holdning gav jeg udtryk for på det netop afholdte stormøde med Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Søren Pind.

Til min store glæde meddelte både Kramer Mikkelsen og Søren Pind, at de gerne ville fortsætte debatten med erhvervsliv udfra butiksstrukturkommisionens indfaldsvinkler og derudover meddelte Jens Kramer Mikkelsen at han gerne yderligere ville udvikle samarbejdet blandt andet med Nørrebro handelsforening via en erhvervskonsulent.

Samtidig med at vores lokale bydelsrådsformand Jesper Langebæk gav udtryk for på erhvervsforumsmødet den 6. maj 1998, at han kunne se nogle problemer i det Nørrebroske erhvervsliv og han mente at et fremtidigt værktøj til klarlægning af problematikken kunne være at oprette et lokalt handelsindeks.

Begge disse synspunkter er bestyrelsen imødekommende overfor, og netop i disse dage arbejder Hans Mejlshede på en kontakt til instituttet for centerplanlægning - så disse kan varetage nogle af de praktiske opgaver med et sådant handelsindeks. I øvrigt har det samme institut i starten af 1980´erne tidligere løst opgaver med belysning af erhvervs- / handelsmiljøet på Nørrebro.

Færre unge til handelsskolerne.

Færre unge søger ind på handelsskolerne. I 1997 var der en nedgang på 25 % i antallet af elever, der søgte ind på handelsskolerne.

Op igennem 90´erne var der et stigende antal elever. Antallet kulminerede i 1996, hvor der blev ansat ikke mindre end 15.000 nye elever i de merkantile erhvervsuddannelser. Men denne udvikling endte brat i 1997, hvor elevtallet faldt med 25 %. Dansk handel og service finder denne udvikling dybt bekymrende.

Dansk handel & service er enig i regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Men Dansk handel & service er ikke enig i, at handels- og servicesektoren skal ansætte ikke-kvalificerede elever for at opnå denne målsætning - såvel på handels som på serviceområdet ligger fremtiden i opkvalificering af de bedst egnede elever.

Disse betragtninger er bestyrelsen enig i, og derfor har Nørrebro handelsforening i et samarbejde med reconsult og Settlementet Askovgården nedsat en arbejdsgruppe der tager udgangspunkt i Bydelens handlingsplan ”Aktivitetsforslag til Helhedsplanen af 5.9.1997.

Produktionsskolen skal indgå som en af brik i det netværk, som eksisterende og nye aktiviteter har skabt - eller skaber - for, og i lokalområdet Indre Nørrebro.

Produktionsskolen skal tilbyde personlige og faglige udviklingsmuligheder for især grupper af socialt udsatte unge i lokalområdet, som af forskellige årsager ikke umiddelbart har fundet sig til rette i det mere etablerede system.

Produktionsskoleopholdet skal føre til, at de unge får “redskaber”, så de kan færdes og deltage i samfunds- og arbejdslivet.

Den primære målgruppe for det sociale initiativ er unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, en blanding af unge af forskellig etnisk herkomst, socialt udsatte/belastede unge, som er eller har været på kant med loven. Primært unge fra lokalområdet, der har særligt behov for denne skoleforms aktiviteter

Udover det sociale aspekt i denne opgave vil bestyrelsen efterfølgende opfordre det lokale erhvervsliv, til at modtage eleverne efter produktions-skoleforløbet.

Produktionsskolen etableres med værkstedsgrupper, som tilgodeser dels de unges interesser og behov, dels mulighederne for beskæftigelse i det lokale erhvervsliv.

Hvis tingene forløber planmæssigt, forventer vi at kunne starte dette initiativ i eftersommeren 1998.

“Brug gaden” familiearrangementer Lørdag den 29. August 1998.

Udover de politiske aktiviteter, planlægger bestyrelsen at afholde et større markedsføringstiltag for vores skønne bydel. Med følgende planlagte arrangement, som vi netop har ansøgt om tilladelse til afholdelse af, hos Politi og kommunale myndigheder.

Sct. Hans torv:

Fra kl. 10,00 til kl. 11,00 vil der blive opført børneteater af Jytte Abildstrøm
Fra kl. 11,30 Bolche Ib underholder børnene i 30 minutter.
Fra kl. 12,00 til kl. 12,20 Dancing team giver opvisning i forskellige slags dans. Dacing team består af 15 - 20 personer.
Fra kl. 13,00 til kl. 13,20 Vil et Jazz orkester spille og underholde 3 x 20 minutter.

Blågårds plads.

Hele dagen igennem vil der være en stor basket bold turnering, hvor børn i alle aldre fra hele Nørrebro kan deltage.

Derudover vil dygtige basketspillere give opvisning.

Peblingesøen.

Fra kl.11,00 til kl.12,00 Vil der blive opført vandskiopvisning, hvor Dansk vandskiforbrund stiller med gode artister.

Efter denne aktivitet vil der være dragebådsfestival resten af dagen.

Nørrebro gamle stationsbygning.

Fra kl. 12,00 til kl. 14,00 Vil et Jazz orkester spille og underholde 3 x 20 minutter.
Fra kl. 13,00 Bolche Ib underholder børnene i 30 minutter.
Fra kl. 14,30 Danseopvisning med 4 - 5 mand fra Flamenco centeret.

Runddelen V/ muren.

Fra kl. 10,00 til kl. 12,00 Vil et jazz orkester spille og underholde i 3 x 20 minutter.
Fra kl. 10,00 til kl. 15,00 Vil der være børnekarrussel, hvor alle kan få en tur.

Derudover er der planlagt 2 aktiviteter, som kommer rundt på pladserne.

Vedbækgarden.

Fra kl. 12,00 til kl. 12,30 Vedbækgarden begynder ved Nørrebro gamle stationsbygning, går ned af Nørrebrogade, ind og vende Sct. Hans Torv, videre til Blågårds plads, for derefter at slutte ved Peblingesøen.

Fra kl. 13,00 til kl. 13,30 Vedbækgarden går retur ad samme rute og slutter ved Nørrebros gamle stationsbygning.

“Veteran-lokomotiv”

Fra kl. 10,00 til kl. 15,00 Vil et “veteran-lokomotiv” køre rundt fra plads til plads, hvor alle har mulighed for at stige på toget og tage med et stykke af vejen.

Der er planlagt holdepladser følgende steder.

Nørrebro gamle stationsbygning, Runddelen, Sct. Hans Torv samt på Blågårds plads.


Med venlig hilsen med håbet om en god sommer med masser af handel.


Formand
Johnny BeyerCopyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16