Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat repræsentantskabsmøde

29. september 1998
offentliggjort 23. december 2007

STORKØBENHAVNS 
SAMVIRKENDE
HANDELSFORENINGER

Sekretariatet
v/Bent Hansen
Halmtorvet 54 st. th.
1700 København V.

Referat af repræsentantskabsmøde den 29.9.1998 i Restaurant Valde´s Jægerhytte

 1. Valg af Dirigent: Knud Schou, Nørrebro
  Valg af Referent: Henning Foli, Sundby
 2. Bestyrelsens beretning:

  Velkommen til Store Kongensgade som nyt medlem i foreningen.
  Afskedsreception hos Knud Skov, Nørrebro. Tak for mange års godt foreningsarbejde, vi håber stadig at se dig fremover.
  Det er beklageligt, at når vi indkalder til møder, sker det gentagne gange, at enkelte bydele ikke er repræsenteret.

  Københavns Kommune:
  Alle bydele i kommunen har været til fælles morgenkaffemøde på Rådhuset, hvor vi fik orientering om København bl.a. udviklingen i Ørestaden ved Anne Grethe Foss og Københavns Havn ved Direktør Hummelmos.

  Derefter har de enkelte bydele haft møder på rådhuset med: Økonomidirektør Jens N. Christiansen Stadsingeniør Jens Rørbech og Kontorchef Svend Rubak Hvor vi forelagde, de enkelte Handelsforeningers problemer og gennemgik bydelens trafik og parkerings problemer.

  Ligeledes var Leif Melchiorsen, Vanløse og Ingolf Sørensen, Nørrebro til møde på vegne af S.S.H.
  Ingolf Sørensen er blevet repræsentant for SSH i Trafikudvalget.
  Erhvervslejeloven:
  Leif Melchiorsen, Vanløse og Bent Hansen, Vesterbro har været til møde hos Johnny Beyer, Nørrebro, hvor Bent Aarrebo Pedersen, Danmarks Handelsstandsforeninger og Advokat Ejner Bækgård, Erhvervslejernes Landsorganisation, også var til stede.
  Vi blev orienteret og debatterede forslaget til den nye erhvervslejelov, der vil komme til at forringe de erhvervsdrivendes lejevilkår.
  Nørrebro og Østerbro handelsforeninger har vist et godt initiativ med møde om det samme emne.

  Fax modtaget d.d. fra Danmarks Handelsstandsforeninger v/Bent Aarrebo Pedersen:
  "På et seminar hos Dansk Handel & Service i går mandag om:
  FINANSLOV 1999 - Virksomhedens økonomiske vilkår - meddelte den konservative folketingsgruppes næstformand og erhvervspolitiske ordfører Pernille Sams, at konservative nu er på vej med en ændret holdning til ny erhvervslejelov.

  Det hilser vi meget velkommen. Bedre sent end aldrig, og inden det er for sent siger Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger.
  Det er en melding, der helt givet vil falde i god jord her tirsdag aften på ordinær generalforsamling i Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger.
  Vi venter nu spændt på omfanget af denne holdningsændring og også på om Venstre ligeledes er på vej med et holdningsskift.

  Et holdningsskift, der helt givet vil falde i god jord hos begge partiers kernevælgere blandt de selvstændige erhvervsdrivende i byerhvervene især de konservative,
  påpeger Bent Aarrebo Pedersen."

  Vi havde den 12.5 i Arbejdermuseets smukke festsal møde med:
  Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og Borgmester Søren Pind.
  Hvor emnet var Trafik i Storkøbenhavn nu og i fremtiden.
  Det var et godt og udbytterigt møde.

  Det årlige cykel-arrangement, vil i 1999 få afslutning i Vanløse i anledning af 80 års Jubilæum.
  Københavns Kommune har iværksat en Detailhandler Analyse.
  Den skal laves i efteråret 1998 og vi vil så i SSH modtage en orientering ved årsskiftet og det færdige resultat forventes at være færdigt i år 2001.

  Meningen er at samtlige Detailhandlere vil blive besøgt.

  Det er med beklagelse, at høre fra Analyse-folkene, at mange forretninger ikke havde lyst eller gad svare.

  Danmarks Handelsstandsforeninger:
  Ingolf Sørensen er fratrådt bestyrelsen og Johnny Beyer er indtrådt i stedet.
  Ingolf Sørensen har været til Week-end møde med emnet: Detailhandel i år 2000.
  Leif Melchiorsen var med til Generalforsamlingen i Horsens.
  Den 13.3 var Leif Melchiorsen til møde i Hvidovre Erhvervsforening om Ørestaden og Øresundsregionen.
  Københavns City Center ønsker et nærmere samarbejde. Blandt andet om eventuelle problemer i forbindelse med Ørestadens 80.000 m2 Storcenter.
  På Formandsmødet den 28.4, blev der foreslået følgende emner til Ministermøder:
  Loven om Butikstid - Erhvervslejeloven - Butikstyveri, Ran - Facaderenovering - Indvandre Butiksstruktur.

  Vi arbejder på at få arrangeret møde med:

  Erhvervsminister Pia Gjellerup. Bl.a. om Erhvervslejeloven.
  Vi vil indkalde til Formandsmøde, når datoen er fastlagt.

  Den nye lov om salg af spiritus og øl til unge under 15 år er trådt i kraft og den har vist sig at være svær at overholde.
  Betaling med Dankort: Nu er man igen begyndt at snakke om, at det skal koste penge for butikker at modtage dem, det må vi protestere imod.
  Der er således nok at tage fat på i det næste arbejdsår.
 3. Debat om beretningen:
  Der var en livlig debat om Københavns Kommunes Analyse, hvor man spurgte om omsætning samt kvm., der var mange som kun var blevet kontaktet pr. telefon og ikke personligt, som lovet.
  Johnny Beyer, Nørrebro: Spurgte om SSH`s relation til Danmarks Handelsstandsforeninger og vores Visioner. Formanden svarede at vi var medlem af D.H. og havde en plads i Deres bestyrelse. Visionen for SSH var at blive flere medlemmer, så vi bliver dækket i hele Storkøbenhavns området.
  Bent Hansen, Vesterbro: Fortalte om det foretræde for Københavns Kommune, som alle bydele har været med til. Det er godt når vi mindst en gang om året, får mulighed for at fremlægge vore problemer og det er til gavn for alle vore foreninger.
  Svend Grønsund, Vanløse: Spurgte om man havde tænkt sig, at gøre noget over for Posthusene, nu hvor de påtænker at sælge, alt muligt forskelligt, Fotohandler foreninger var gået imod.

  Bent Hansen svarede: Det kan SSH ikke rigtig gøre noget ved, Da det er en brancheglidning, som sker i dag.

  Jens Sirich, Østerbro: Fortalte at personalet på Posthusene var meget utilfredse med det, så han mente at det ville gå lidt i sig selv.

  Derefter blev beretningen godkendt.
 4. Regnskabet:
  Kasserer Bent Hansen gennemgik tallene, der var ingen spørgsmål.
  Derefter blev regnskabet vedtaget.
 5. Indkomne forslag:
  Svend Grønsund og Bent Hansen havde forslag til enkelte vedtægtsændringer, efter en gennemgang af de enkelte punkter, blev forslagene vedtaget.
 6. Budget: Forslag blev fremlagt og godkendt.
 7. Fastsættelse af kontingent og indskud: Var blevet fastlagt i budgettet.
 8. Valg af Formand: Leif Melchiorsen, Vanløse, blev genvalgt.
 9. Valg til Bestyrelsen:
  Henning Foli, Sundby - blev genvalgt for 2 år.
  Johnny Beyer, Nørrebro - blev nyvalgt for 2 år.
  Svend Grønsund, Vanløse - blev nyvalgt for 2 år.
  Ingolf Sørensen, Østerbro - blev genvalgt for 1 år.
 10. Valg af Bestyrelsessuppleanter:
  Jens Sirich, Østerbro - blev valgt for 1 år.
  Rene Nielsen, Vesterbro - blev valgt for 1 år.
 11. Valg af Revisorer:
  Knud Schou, Nørrebro - blev valgt for 2 år.
  Eigil Bramsen, Brønshøj - blev valgt for 1 år.
  Valg af Revisorsuppleanter:
  Åse Nesager Nielsen, Østerbro - blev valgt for 1 år
  Per Larsen, Vesterbro - blev valgt for 1 år
 12. Eventuelt:
  Indlæg om "Alt om København" alle bydele kan komme med - aftal selv nærmere.

Formanden afsluttede mødet og takkede dirigenten.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16