Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2000

Med følgende dagsorden.
1) Spisning, herunder eventuelt.
2) Godkendelse af referater fra det seneste bestyrelsesmøde.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Nyt fra NH Distribution ApS. ved Hans Mejlshede og Åse Nesager Nielsen.
5) Nyt fra formanden.
a) Siden sidst.
b) Presseomtale.
c) Nyt fra SSH.
d) Nyt fra DK-H
6) Nyt fra kassereren.
a) Økonomiske Situation.
7) Nyt fra lokalrådet ved Hans Mejlshede.
8) Nyt fra loppemarkedet ved Gunnar Berling

Hele bestyrelsen deltog undtagen EE, AF, FG, derudover deltog foreningens forretningsfører i en del af mødet:

SN forlader bestyrelsen p.g.a. af nyt arbejde. Han vil forsøge at overtale sin efterfølger til at indtræde i bestyrelsen

Referat godkendt.

Dagsorden godkendt med tilføjelse 9. Arrangement for nyudlærte, 10. Rabatordning

Økonomien i NH Distribution hænger ikke sammen. Succesen er ved at kvæle firmaet, selv om personalet knokler. Der er gennemsnitlig 65 ekspeditioner dagligt. To af butikkerne har sagt op med to måneders varsel, og Irma overvejer også. Butikkerne har ikke vidst, hvad de gik ind til. Lønomkostningerne er for store, siger de. Et af problemerne er, at budene selv må plukke varerne, når de kommer til butikkerne. Det er også umuligt at planlægge turene hensigtsmæssigt. Lønomkostningerne i NH-Distribution er for store, der er også en masse overarbejde. De 52 kr. som vi får pr. ekspedition, kan langtfra dække udgifterne. Et af forslagene går ud på at påvirke FDB politisk. Et andet forslag er at snakke med udvalgte folk i ”Bydelen”. Bestyrelsen har givet JB, HM og ÅN prokura til evt. beslutninger. Bestyrelsen vil høre nærmere.

a. Vi har fået tilbud fra en forsikringsmægler, tilbuddet er taget til efterretning.

HO og vores tidligere kasserer Niels vil tage sig af sommerunderholdningen.

JB har talt med overborgmester Kramer omkring parkeringsregler, ungdomshuset o.s.v. Politisk er der stor opbakning omkring NH Distribution.

JB har talt med en række politiske organisationer m.h.t. overtagelse af Ungdomshuset.

Kommunens advokater mener ikke, at det er grundlovsstridigt med differencering af P-afgiften. De henholder sig til Vejlovens par 7, der varetager færdselshensyn. Endvidere mener de, at erhvervslivet belaster p- pladserne mere end de private. JB har undersøgt de faktiske forhold hos Vej og Park. Der er udstedt 10000 beboerlicenser, men kun 400 erhvervslicenser.

Advokaterne henviser til skattelovens par 6, der taler om at p-afgifter er fradragsberettigede.

Dansk Handel og Service's advokat mener, at vi har en god sag, men vi skal køre den selv. I pressen vil der blive talt om David/Goliat-effekten. Selv om vi evt. får fri proces, vil det tidsmæssigt belaste os meget.

Advokaternes udspil medsendes i kopi.

b. Vi har ikke været særlig synlige i pressen. NH-distribution har fået en halv side i Nørrebro-bladet. UB har skrevet læserbreve omkring lukkeloven og p-afgiften i Østerbro-Avis.

c. Der var mødt 35 stk. op i Landstingssalen til konferencen om lukkeloven.

Der var med en undtagelse saglige indlæg fra panelet og tilhørerne. Rapporten fra Erhvervsministeriet kan rekvireres gratis derfra. SSH får måske en plads i Københavns Erhvervsråd

d. Tåstrup og Lyngby føler sig forbigået m.h.t. Ørestaden. Der er spænding omkring Fisketorvet og søndagsåbent.

e. Kasseren vil tage regnskabet med hjem. Der forelå fire ansøgninger omkring dækning af tab i forbindelse med urolighederne. De får procentielt dækket deres tab fra vores indsamling, såfremt der kommer yderligere dokumentation.

Vi har fået en uberettiget regning fra Pro Marketing vedr. vores blad.
HO tager sig af sagen.

Biblioteket flytter fra Guldbergsgade til Brahesgade. Der bliver afholdt ungdomskonference i sept. Måned. Et kvarterløft er i vente i Lundtofte-kvarteret, med faciliteter for de unge.

Der er stor aktivitet omkring loppemarkedet.

De unge skal selv komme med forslag til fest. HK-Danmark er umiddelbart interesseret. JB mødes med evt. interesseret initiativtager.

9. Rabatordningen skal kun gælde udvalgsbutikker. Der skal fremstilles medlemskort, og udvalgsbutikkerne skal høres, om de er
interesseret i ordningen.

Ref. UB

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16